Hơn 30 cách nói thay thế cho ‘very good’. Trong tiếng Anh, có nhiều cách để bạn động viên, khen ai đó vì đã đạt được thành quả. Học tiếng anh online trực tuyến

Dưới đây là gần Hơn 30 cách nói thay thế cho ‘very good’

Excellent! /ˈek.səl.ənt/That’s better. Như thế tốt hơn rồi
Fantastic! /fænˈtæs.tɪk/That’s it. Phải như thế chứ
Fine!That’s good
Good for you!That’s great.
Good goingThat’s it.
Good job!That’s really nice.
Good thinking!That’s right!
Good work! Làm tốt lắmThat’s the best ever!
Great!Tremendous! /trɪˈmen.dəs/
I like thatYou just did it! Cậu vừa làm được điều đó!
Keep it up!Way to go! Làm tốt lắm
Keep on trying!Well, look at you go!
Marvelous! /ˈmɑr·və·ləs/Well done!
Much better!Wonderful!
Outstanding! /ˌaʊtˈstæn.dɪŋ/Wow!
Perfect! /ˈpɝː.fekt/You make this fun
Right on!You’re doing fine
Super /ˈsuː.pɚ/You’re right!

 

Học tiếng anh trực tuyến – Học tiếng anh online qua Skype

iSpeak: Gia Sư Học Tiếng Anh Online Tại Nhà – Học tiếng anh online trực tuyến một thầy một trò

Tin Liên Quan