NEW ENGLISH FILE - ADVANCED

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

NEW ENGLISH FILE - ADVANCED

Nội dung khóa học

Unit 1

1A What motivates you

30 phút

Unit 2

1B Who am I ?

30 phút

Unit 3

1C Whose language is it ?

30 phút

Unit 4

1D A letter of application

30 phút

Unit 5

1E Family secrets

30 phút

Unit 6

2A Once upon a time

30 phút

Unit 7

2B Are there really 31 hours in a day

30 phút

Unit 8

7E Cooking around the world

30 phút

Unit 9

2D An article

30 phút

Unit 10

2E Time and technology

30 phút

Unit 11

3A Breaking the silence

30 phút

Unit 12

3B Lost in translation

30 phút

Unit 13

3C Are you suffering from Affulenza

30 phút

Unit 14

3D A review

30 phút

Unit 15

3E Women and money

30 phút

Unit 16

4A History goes through the movies

30 phút

Unit 17

4B Help yourself

30 phút

Unit 18

4C Can't live without it

30 phút

Unit 19

4D Discursive essay

30 phút

Unit 20

4E Fact or fiction

30 phút

Unit 21

5A Who's in control

30 phút

Unit 22

5B Just any old bed

30 phút

Unit 23

5C Trick or treatment

30 phút

Unit 24

5D A report

30 phút

Unit 25

5E Art and artist

30 phút

Unit 26

6A A moving experience

30 phút

Unit 27

6B Pets and pests

30 phút

Unit 28

6C The promised land

30 phút

Unit 29

6D Discursive essay 2

30 phút

Unit 30

6E Encounters with animals

30 phút

Unit 31

7A A recipe for disaster

30 phút

Unit 32

7B Sport on trial

30 phút

Unit 33

7C The funniest joke in the world

30 phút

Unit 34

7D A complaint

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!