NEW ENGLISH FILE - BEGINNER

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giáo trình học tiếng Anh dành cho người trên 15 tuổi (Đại học Oxford biên soạn)

Nội dung khóa học

Unit 1

1A Hello !

30 phút

Unit 2

1B Where are you from

30 phút

Unit 3

1C We're from the USA. We're American

30 phút

Unit 4

1D The Alphabet

30 phút

Unit 5

2A What's in your bag ?

30 phút

Unit 6

2B Family and Friends

30 phút

Unit 7

2C A man's car or a women's car ?

30 phút

Unit 8

2D Personal information

30 phút

Unit 9

3A A bad hair day

30 phút

Unit 10

3B What do you have for breakfast ?

30 phút

Unit 11

3C He speaks English at work

30 phút

Unit 12

3D What time is it ?

30 phút

Unit 13

4A Do you like mornings ?

30 phút

Unit 14

4B Life at the top of the world

30 phút

Unit 15

4C You can't park here

30 phút

Unit 16

4D How much is it ?

30 phút

Unit 17

5A Before they were famous

30 phút

Unit 18

5B A perfect day

30 phút

Unit 19

5C It changed my life

30 phút

Unit 20

5D What's the date today

30 phút

Unit 21

6A On an island in Scotland

30 phút

Unit 22

6B Dream town

30 phút

Unit 23

6C Strangers on a train

30 phút

Unit 24

6C What do you think of it ?

30 phút

Unit 25

7A What do you like doing ?

30 phút

Unit 26

7B Trip of a lifetime

30 phút

Unit 27

7C What's going to happen ?

30 phút

Unit 28

7D Is there a bank near hear ?

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!