NEW ENGLISH FILE - INTERMEDIATE

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

NEW ENGLISH FILE - INTERMEDIATE

Nội dung khóa học

Unit 1

1A

30 phút

Unit 2

1B

30 phút

Unit 3

1C

30 phút

Unit 4

1D

30 phút

Unit 5

2A

30 phút

Unit 6

2B

30 phút

Unit 7

2C

30 phút

Unit 8

2D

30 phút

Unit 9

3A

30 phút

Unit 10

3B

30 phút

Unit 11

3C

30 phút

Unit 12

3D

30 phút

Unit 13

4A

30 phút

Unit 14

4B

30 phút

Unit 15

4C

30 phút

Unit 16

5A

30 phút

Unit 17

5B

30 phút

Unit 18

5C

30 phút

Unit 19

5D

30 phút

Unit 20

6A

30 phút

Unit 21

6B

30 phút

Unit 22

6C

30 phút

Unit 23

6D

30 phút

Unit 24

7A

30 phút

Unit 25

7B

30 phút

Unit 26

7C

30 phút

Unit 27

7D

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!