NEW ENGLISH FILE - PRE-INTERMEDIATE

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

NEW ENGLISH FILE - PRE-INTERMEDIATE

Nội dung khóa học

Unit 1

1A Who's who

30 phút

Unit 2

1B Who knows you better

30 phút

Unit 3

1C At the Moulin Rouge

30 phút

Unit 4

1D The Devil's Dictionary

30 phút

Unit 5

2A Right place, wrong time

30 phút

Unit 6

2B A moment in time

30 phút

Unit 7

2C Fifty years of pop

30 phút

Unit 8

2D One October evening

30 phút

Unit 9

3A Where are you going ?

30 phút

Unit 10

3B The pessimist's phrase book

30 phút

Unit 11

3C I'll always love you

30 phút

Unit 12

3D I was only dreaming

30 phút

Unit 13

4A From rags to riches

30 phút

Unit 14

4B Family conflicts

30 phút

Unit 15

4C Faster, faster !

30 phút

Unit 16

4D The world's friendliest city

30 phút

Unit 17

5A Are you a party animal ?

30 phút

Unit 18

5B What makes you feel good

30 phút

Unit 19

5B What makes you feel good ?

30 phút

Unit 20

5C How much you can learn in a month

30 phút

Unit 21

5D The name of the game

30 phút

Unit 22

6A If something bad can happen, it will

30 phút

Unit 23

6B Never smile at a crocodile

30 phút

Unit 24

6C Decisions, decisions

30 phút

Unit 25

6C Decisions, decisions

30 phút

Unit 26

6D What should I do ?

30 phút

Unit 27

7A Famous fears and phobias

30 phút

Unit 28

7B Born to direct

30 phút

Unit 29

7C I used to be a rebel

30 phút

Unit 30

7D The mothers of invention

30 phút

Unit 31

8A I hate weekends

30 phút

Unit 32

8B How old is your body ?

30 phút

Unit 33

8C Waking up is hard to do

30 phút

Unit 34

8D I'm Jim. So am I

30 phút

Unit 35

9A What a week !

30 phút

Unit 36

9B Then he kissed me

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!