OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giáo trình Oxford Read and Discovery - Level 2

Nội dung khóa học

Unit 1

2.1. Electricity P1

30 phút

Unit 2

2.1. Electricity P2

30 phút

Unit 3

2.1. Electricity P3

30 phút

Unit 4

2.2. Plastic P1

30 phút

Unit 5

2.2. Plastic P2

30 phút

Unit 6

2.2. Plastic P3

30 phút

Unit 7

2.3. Sunny and Rainy P1

30 phút

Unit 8

2.3. Sunny and Rainy P2

30 phút

Unit 9

2.3. Sunny and Rainy P3

30 phút

Unit 10

2.4. Your body P1

30 phút

Unit 11

2.4. Your body P2

30 phút

Unit 12

2.4. Your body P3

30 phút

Unit 13

2.4. Your body P4

30 phút

Unit 14

2.4. Your body P5

30 phút

Unit 15

2.5. Camouflage P1

30 phút

Unit 16

2.5. Camouflage P2

30 phút

Unit 17

2.5. Camouflage P3

30 phút

Unit 18

2.5. Camouflage P4

30 phút

Unit 19

2.5. Camouflage P5

30 phút

Unit 20

2.6. Earth P1

30 phút

Unit 21

2.6. Earth P2

30 phút

Unit 22

2.6. Earth P3

30 phút

Unit 23

2.6. Earth P4

30 phút

Unit 24

2.6. Earth P5

30 phút

Unit 25

2.7. Farms P1

30 phút

Unit 26

2.7. Farms P2

30 phút

Unit 27

2.7. Farms P3

30 phút

Unit 28

2.7. Farms P4

30 phút

Unit 29

2.7. Farms P5

30 phút

Unit 30

2.8. In the mountains P1

30 phút

Unit 31

2.8. In the mountains P2

30 phút

Unit 32

2.8. In the mountains P3

30 phút

Unit 33

2.8. In the mountains P4

30 phút

Unit 34

2.8. In the mountains P5

30 phút

Unit 35

2.9. Cities P1

30 phút

Unit 36

2.9. Cities P2

30 phút

Unit 37

2.9. Cities P3

30 phút

Unit 38

2.9. Cities P4

30 phút

Unit 39

2.10. Jobs P1

30 phút

Unit 40

2.10. Jobs P2

30 phút

Unit 41

2.10. Jobs P3

30 phút

Unit 42

2.10. Jobs P4

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!