OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giáo trình luyện đọc về nhiều chủ đề đa dạng trong cuộc sống - dành cho học sinh lớp 7 - lớp 9

Nội dung khóa học

Unit 1

4.1 All about Plants P1

30 phút

Unit 2

4.1 All about Plants P2

30 phút

Unit 3

4.1 All about Plants P3

30 phút

Unit 4

4.1 All about Plants P4

30 phút

Unit 5

4.1 All about Plants P5

30 phút

Unit 6

4.2 How to stay Healthy P1

30 phút

Unit 7

4.2 How to stay Healthy P2

30 phút

Unit 8

4.2 How to stay Healthy P3

30 phút

Unit 9

4.2 How to stay Healthy P4

30 phút

Unit 10

4.2 How to stay Healthy P5

30 phút

Unit 11

4.3 Machines then and now P1

30 phút

Unit 12

4.3 Machines then and now P2

30 phút

Unit 13

4.3 Machines then and now P3

30 phút

Unit 14

4.3 Machines then and now P4

30 phút

Unit 15

4.3 Machines then and now P5

30 phút

Unit 16

4.4 Why we recycle P1

30 phút

Unit 17

4.4 Why we recycle P2

30 phút

Unit 18

4.4 Why we recycle P3

30 phút

Unit 19

4.4 Why we recycle P4

30 phút

Unit 20

4.4 Why we recycle P5

30 phút

Unit 21

4.5 All about desert life P1

30 phút

Unit 22

4.5 All about desert life P2

30 phút

Unit 23

4.5 All about desert life P3

30 phút

Unit 24

4.5 All about desert life P4

30 phút

Unit 25

4.5 All about desert life P5

30 phút

Unit 26

4.6 All about ocean life P1

30 phút

Unit 27

4.6 All about ocean life P2

30 phút

Unit 28

4.6 All about ocean life P3

30 phút

Unit 29

4.6 All about ocean life P4

30 phút

Unit 30

4.6 All about ocean life P5

30 phút

Unit 31

4.7 Animals at night P1

30 phút

Unit 32

4.7 Animals at night P2

30 phút

Unit 33

4.7 Animals at night P3

30 phút

Unit 34

4.7 Animals at night P4

30 phút

Unit 35

4.7 Animals at night P5

30 phút

Unit 36

4.8 Incredible Earth P1

30 phút

Unit 37

4.8 Incredible Earth P2

30 phút

Unit 38

4.8 Incredible Earth P3

30 phút

Unit 39

4.8 Incredible Earth P4

30 phút

Unit 40

4.8 Incredible Earth P5

30 phút

Unit 41

4.9 Animals in art P1

30 phút

Unit 42

4.9 Animals in art P2

30 phút

Unit 43

4.9 Animals in art P3

30 phút

Unit 44

4.9 Animals in art P4

30 phút

Unit 45

4.9 Animals in art P5

30 phút

Unit 46

4.10 Wonder of the past P1

30 phút

Unit 47

4.10 Wonder of the past P2

30 phút

Unit 48

4.10 Wonder of the past P3

30 phút

Unit 49

4.10 Wonder of the past P4

30 phút

Unit 50

4.10 Wonder of the past P5

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!