OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 5

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giáo trình luyện đọc về nhiều chủ đề đa dạng trong cuộc sống - dành cho học sinh lớp 7 - lớp 9

Nội dung khóa học

Unit 1

5.1 Materials to products P1

30 phút

Unit 2

5.1 Materials to products P2

30 phút

Unit 3

5.1 Materials to products P3

30 phút

Unit 4

5.1 Materials to products P4

30 phút

Unit 5

5.1 Materials to products P5

30 phút

Unit 6

5.1 Materials to products P6

30 phút

Unit 7

5.1 Materials to products P7

30 phút

Unit 8

5.1 Materials to products P8

30 phút

Unit 9

5.2 Medicines then and now P1

30 phút

Unit 10

5.2 Medicines then and now P2

30 phút

Unit 11

5.2 Medicines then and now P3

30 phút

Unit 12

5.2 Medicines then and now P4

30 phút

Unit 13

5.2 Medicines then and now P5

30 phút

Unit 14

5.2 Medicines then and now P6

30 phút

Unit 15

5.2 Medicines then and now P7

30 phút

Unit 16

5.2 Medicines then and now P8

30 phút

Unit 17

5.3 Transportations then and now P1

30 phút

Unit 18

5.3 Transportations then and now P2

30 phút

Unit 19

5.3 Transportations then and now P3

30 phút

Unit 20

5.3 Transportations then and now P4

30 phút

Unit 21

5.3 Transportations then and now P5

30 phút

Unit 22

5.3 Transportations then and now P6

30 phút

Unit 23

5.3 Transportations then and now P7

30 phút

Unit 24

5.3 Transportations then and now P8

30 phút

Unit 25

5.4 Wild weather P1

30 phút

Unit 26

5.4 Wild weather P2

30 phút

Unit 27

5.4 Wild weather P3

30 phút

Unit 28

5.4 Wild weather P4

30 phút

Unit 29

5.4 Wild weather P5

30 phút

Unit 30

5.4 Wild weather P6

30 phút

Unit 31

5.4 Wild weather P7

30 phút

Unit 32

5.4 Wild weather P8

30 phút

Unit 33

5.5 All about Islands P1

30 phút

Unit 34

5.5 All about Islands P2

30 phút

Unit 35

5.5 All about Islands P3

30 phút

Unit 36

5.5 All about Islands P4

30 phút

Unit 37

5.5 All about Islands P5

30 phút

Unit 38

5.5 All about Islands P6

30 phút

Unit 39

5.5 All about Islands P7

30 phút

Unit 40

5.5 All about Islands P8

30 phút

Unit 41

5.6 Animals life cycle P1

30 phút

Unit 42

5.6 Animals life cycle P2

30 phút

Unit 43

5.6 Animals life cycle P3

30 phút

Unit 44

5.6 Animals life cycle P4

30 phút

Unit 45

5.6 Animals life cycle P5

30 phút

Unit 46

5.6 Animals life cycle P6

30 phút

Unit 47

5.6 Animals life cycle P7

30 phút

Unit 48

5.6 Animals life cycle P8

30 phút

Unit 49

5.7 Exploring our world P1

30 phút

Unit 50

5.7 Exploring our world P2

30 phút

Unit 51

5.7 Exploring our world P3

30 phút

Unit 52

5.7 Exploring our world P4

30 phút

Unit 53

5.7 Exploring our world P5

30 phút

Unit 54

5.7 Exploring our world P6

30 phút

Unit 55

5.7 Exploring our world P7

30 phút

Unit 56

5.7 Exploring our world P8

30 phút

Unit 57

5.8 Great Migrations P1

30 phút

Unit 58

5.8 Great Migrations P2

30 phút

Unit 59

5.8 Great Migrations P3

30 phút

Unit 60

5.8 Great Migrations P4

30 phút

Unit 61

5.8 Great Migrations P5

30 phút

Unit 62

5.8 Great Migrations P6

30 phút

Unit 63

5.8 Great Migrations P7

30 phút

Unit 64

5.8 Great Migrations P8

30 phút

Unit 65

5.9 Homes around the world P1

30 phút

Unit 66

5.9 Homes around the world P2

30 phút

Unit 67

5.9 Homes around the world P3

30 phút

Unit 68

5.9 Homes around the world P4

30 phút

Unit 69

5.9 Homes around the world P5

30 phút

Unit 70

5.9 Homes around the world P6

30 phút

Unit 71

5.9 Homes around the world P7

30 phút

Unit 72

5.9 Homes around the world P8

30 phút

Unit 73

5.10 Our world in art P1

30 phút

Unit 74

5.10 Our world in art P2

30 phút

Unit 75

5.10 Our world in art P3

30 phút

Unit 76

5.10 Our world in art P4

30 phút

Unit 77

5.10 Our world in art P5

30 phút

Unit 78

5.10 Our world in art P6

30 phút

Unit 79

5.10 Our world in art P7

30 phút

Unit 80

5.10 Our world in art P8

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!