OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 6

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giáo trình luyện đọc về nhiều chủ đề đa dạng trong cuộc sống - dành cho học sinh lớp 7 - lớp 9

Nội dung khóa học

Unit 1

6.1 Cells and Microbes P1

30 phút

Unit 2

6.1 Cells and Microbes P2

30 phút

Unit 3

6.1 Cells and Microbes P3

30 phút

Unit 4

6.1 Cells and Microbes P4

30 phút

Unit 5

6.1 Cells and Microbes P5

30 phút

Unit 6

6.1 Cells and Microbes P6

30 phút

Unit 7

6.1 Cells and Microbes P7

30 phút

Unit 8

6.1 Cells and Microbes P8

30 phút

Unit 9

6.2 Clothes Then and Now P1

30 phút

Unit 10

6.2 Clothes Then and Now P2

30 phút

Unit 11

6.2 Clothes Then and Now P3

30 phút

Unit 12

6.2 Clothes Then and Now P4

30 phút

Unit 13

6.2 Clothes Then and Now P5

30 phút

Unit 14

6.2 Clothes Then and Now P6

30 phút

Unit 15

6.2 Clothes Then and Now P7

30 phút

Unit 16

6.2 Clothes Then and Now P8

30 phút

Unit 17

6.3 Incredible Energy P1

30 phút

Unit 18

6.3 Incredible Energy P2

30 phút

Unit 19

6.3 Incredible Energy P3

30 phút

Unit 20

6.3 Incredible Energy P4

30 phút

Unit 21

6.3 Incredible Energy P5

30 phút

Unit 22

6.3 Incredible Energy P6

30 phút

Unit 23

6.3 Incredible Energy P7

30 phút

Unit 24

6.3 Incredible Energy P8

30 phút

Unit 25

6.4 Your Imaging Body P1

30 phút

Unit 26

6.4 Your Imaging Body P2

30 phút

Unit 27

6.4 Your Imaging Body P3

30 phút

Unit 28

6.4 Your Imaging Body P4

30 phút

Unit 29

6.4 Your Imaging Body P5

30 phút

Unit 30

6.4 Your Imaging Body P6

30 phút

Unit 31

6.4 Your Imaging Body P7

30 phút

Unit 32

6.4 Your Imaging Body P8

30 phút

Unit 33

6.5 All about Space P1

30 phút

Unit 34

6.5 All about Space P2

30 phút

Unit 35

6.5 All about Space P3

30 phút

Unit 36

6.5 All about Space P4

30 phút

Unit 37

6.5 All about Space P5

30 phút

Unit 38

6.5 All about Space P6

30 phút

Unit 39

6.5 All about Space P7

30 phút

Unit 40

6.5 All about Space P8

30 phút

Unit 41

6.6 Caring for our Planet P1

30 phút

Unit 42

6.6 Caring for our Planet P2

30 phút

Unit 43

6.6 Caring for our Planet P3

30 phút

Unit 44

6.6 Caring for our Planet P4

30 phút

Unit 45

6.6 Caring for our Planet P5

30 phút

Unit 46

6.6 Caring for our Planet P6

30 phút

Unit 47

6.6 Caring for our Planet P7

30 phút

Unit 48

6.6 Caring for our Planet P8

30 phút

Unit 49

6.7 Earth then and now P1

30 phút

Unit 50

6.7 Earth then and now P2

30 phút

Unit 51

6.7 Earth then and now P3

30 phút

Unit 52

6.7 Earth then and now P4

30 phút

Unit 53

6.7 Earth then and now P5

30 phút

Unit 54

6.7 Earth then and now P6

30 phút

Unit 55

6.7 Earth then and now P7

30 phút

Unit 56

6.7 Earth then and now P8

30 phút

Unit 57

6.8 Wonderful Ecosystem P1

30 phút

Unit 58

6.8 Wonderful Ecosystem P2

30 phút

Unit 59

6.8 Wonderful Ecosystem P3

30 phút

Unit 60

6.8 Wonderful Ecosystem P4

30 phút

Unit 61

6.8 Wonderful Ecosystem P5

30 phút

Unit 62

6.8 Wonderful Ecosystem P6

30 phút

Unit 63

6.8 Wonderful Ecosystem P7

30 phút

Unit 64

6.8 Wonderful Ecosystem P8

30 phút

Unit 65

6.9 Food Around the World P1

30 phút

Unit 66

6.9 Food Around the World P2

30 phút

Unit 67

6.9 Food Around the World P3

30 phút

Unit 68

6.9 Food Around the World P4

30 phút

Unit 69

6.9 Food Around the World P5

30 phút

Unit 70

6.9 Food Around the World P6

30 phút

Unit 71

6.9 Food Around the World P7

30 phút

Unit 72

6.9 Food Around the World P8

30 phút

Unit 73

6.10 Helping Around the World P1

30 phút

Unit 74

6.10 Helping Around the World P2

30 phút

Unit 75

6.10 Helping Around the World P3

30 phút

Unit 76

6.10 Helping Around the World P4

30 phút

Unit 77

6.10 Helping Around the World P5

30 phút

Unit 78

6.10 Helping Around the World P6

30 phút

Unit 79

6.10 Helping Around the World P7

30 phút

Unit 80

6.10 Helping Around the World P8

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!