OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giáo trình luyện đọc về nhiều chủ đề đa dạng trong cuộc sống - dành cho học sinh lớp 3 - lớp 5

Nội dung khóa học

Unit 1

1.1. Eyes P1

30 phút

Unit 2

1.1. Eyes P2

30 phút

Unit 3

1.1. Eyes P3

30 phút

Unit 4

1.1. Eyes P4

30 phút

Unit 5

1.2. Fruits P1

30 phút

Unit 6

1.2. Fruits P2

30 phút

Unit 7

1.2. Fruits P3

30 phút

Unit 8

1.3. Trees P1

30 phút

Unit 9

1.3. Trees P2

30 phút

Unit 10

1.3. Trees P3

30 phút

Unit 11

1.4. Wheels P1

30 phút

Unit 12

1.4. Wheels P2

30 phút

Unit 13

1.4. Wheels P3

30 phút

Unit 14

1.5. Beach P1

30 phút

Unit 15

1.5. Beach P2

30 phút

Unit 16

1.5. Beach P3

30 phút

Unit 17

1.6. In the Sky P1

30 phút

Unit 18

1.6. In the Sky P2

30 phút

Unit 19

1.6. In the Sky P3

30 phút

Unit 20

1.7. Wild cats P1

30 phút

Unit 21

1.7. Wild cats P2

30 phút

Unit 22

1.7. Wild cats P3

30 phút

Unit 23

1.8. Young Animals P1

30 phút

Unit 24

1.8. Young Animals P2

30 phút

Unit 25

1.8. Young Animals P3

30 phút

Unit 26

1.9. Art P1

30 phút

Unit 27

1.9. Art P2

30 phút

Unit 28

1.9. Art P3

30 phút

Unit 29

1.10. School P1

30 phút

Unit 30

1.10. School P2

30 phút

Unit 31

1.10. School P3

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!