THE LAWYERS' ENGLISH LANGUAGE MODULE 1

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

The courses are aimed at lawyers, legal professionals, law graduates and law students. They include preparation for International Legal English Exams (ILEC & TOLES).

Nội dung khóa học

Unit 1

1A The Legal Profession - Foundation

30 phút

Unit 2

1B The Legal Profession - Higher

30 phút

Unit 3

2A The Language of Banking

30 phút

Unit 4

2B The Language of Banking - Higher

30 phút

Unit 5

3A The Language of Contract Law - Foundation

30 phút

Unit 6

3B The Language of Contract Law - Higher

30 phút

Unit 7

4A The Language of Employment Law

30 phút

Unit 8

4B The Language of Employment Law

30 phút

Unit 9

5A The Language of the Law of Tort - Foundation

30 phút

Unit 10

5B The Language of the Law of Tort - Higher

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!