BUSINESS ENGLISH BASIC

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Tiếng Anh kinh doanh - Trình độ cơ bản

Nội dung khóa học

Unit 1

Chapter 1 - Unit 1

30 phút

Unit 2

Chapter 1 - Unit 2

30 phút

Unit 3

Chapter 1 - Unit 3

30 phút

Unit 4

Chapter 1 - Unit 4

30 phút

Unit 5

Chapter 1 - Unit 5

30 phút

Unit 6

Chapter 2 - Unit 1

30 phút

Unit 7

Chapter 2 - Unit 2

30 phút

Unit 8

Chapter 2 - Unit 3

30 phút

Unit 9

Chapter 2 - Unit 4

30 phút

Unit 10

Chapter 2 - Unit 5

30 phút

Unit 11

Chapter 3 - Unit 1

30 phút

Unit 12

Chapter 3 - Unit 2

30 phút

Unit 13

Chapter 3 - Unit 3

30 phút

Unit 14

Chapter 3 - Unit 4

30 phút

Unit 15

Chapter 3 - Unit 5

30 phút

Unit 16

Chapter 4 - Unit 1

30 phút

Unit 17

Chapter 4 - Unit 2

30 phút

Unit 18

Chapter 4 - Unit 3

30 phút

Unit 19

Chapter 4 - Unit 4

30 phút

Unit 20

Chapter 4 -Unit 5

30 phút

Unit 21

Chapter 5 - Unit 1

30 phút

Unit 22

Chapter 5 - Unit 2

30 phút

Unit 23

Chapter 5 - Unit 3

30 phút

Unit 24

Chapter 5 - Unit 4

30 phút

Unit 25

Chapter 5 -Unit 5

30 phút

Unit 26

Chapter 6 - Unit 1

30 phút

Unit 27

Chapter 6 - Unit 2

30 phút

Unit 28

Chapter 6 - Unit 3

30 phút

Unit 29

Chapter 6 - Unit 4

30 phút

Unit 30

Chapter 6 - Unit 5

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!