DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giao tiếp hàng ngày - Trình độ Trung cấp

Nội dung khóa học

Unit 1

01. I've had a long day...

30 phút

Unit 2

Introduction IELTS format S_L_01

30 phút

Unit 3

01. I've had a long day... - Review

30 phút

Unit 4

02. Could you send me the link

30 phút

Unit 5

02. Could you send me the link - Review

30 phút

Unit 6

03. I'm hooked on this new show

30 phút

Unit 7

03. I'm hooked on this new show - Review

30 phút

Unit 8

04. I'm stuffed

30 phút

Unit 9

04. I'm stuffed - Review

30 phút

Unit 10

05. I need a vacation

30 phút

Unit 11

Lesson 10. Unit 5. One first class stamp

30 phút

Unit 12

05. I need a vacation - Review

30 phút

Unit 13

06. I can't believe they...

30 phút

Unit 14

06. I can't believe they... - Review

30 phút

Unit 15

07. Can I ask you a favor

30 phút

Unit 16

07. Can I ask you a favor - Review

30 phút

Unit 17

15. Final Speaking Test

30 phút

Unit 18

08. I'm rooting for...

30 phút

Unit 19

08. I'm rooting for... - Review

30 phút

Unit 20

09. I need to get back into shape

30 phút

Unit 21

09. I need to get back into shape - Review

30 phút

Unit 22

10. Our Agenda for Today

30 phút

Unit 23

10. Our Agenda for Today - Review

30 phút

Unit 24

11. I got up from the wrong side of the bed

30 phút

Unit 25

11. I got up from the wrong side of the bed - Review

30 phút

Unit 26

12. My teacher gave me tons of homework

30 phút

Unit 27

12. My teacher gave me tons of homework - Review

30 phút

Unit 28

13. I want to splurge on some new...

30 phút

Unit 29

25. REVIEW 8 Destination B1

30 phút

Unit 30

13. I want to splurge on some new...- Review

30 phút

Unit 31

14. You should try out...

30 phút

Unit 32

14. You should try out...- Review

30 phút

Unit 33

15. I get along with...

30 phút

Unit 34

Lesson 29. Unit 14. Good morning, everyone

30 phút

Unit 35

Lesson 29. Unit 14. Good morning, everyone

30 phút

Unit 36

15. I get along with... - Review

30 phút

Unit 37

16. I wish I could be more outgoing

30 phút

Unit 38

16. I wish I could be more outgoing - Review

30 phút

Unit 39

17. They sounded great live

30 phút

Unit 40

17. They sounded great live - Review

30 phút

Unit 41

18. Have you tried this new app

30 phút

Unit 42

18. Have you tried this new app - Review

30 phút

Unit 43

19. I'm feeling under the weather

30 phút

Unit 44

19. I'm feeling under the weather - Review

30 phút

Unit 45

20. i'm sorry, but I couldn't possibly...

30 phút

Unit 46

20. i'm sorry, but I couldn't possibly...- Review

30 phút

Unit 47

21. Adventures

30 phút

Unit 48

22. Advertising

30 phút

Unit 49

23. Air travel

30 phút

Unit 50

Mid-Term Speaking Test 1

30 phút

Unit 51

24. Alcohol

30 phút

Unit 52

25. Animals

30 phút

Unit 53

26. Annoyances

30 phút

Unit 54

27. Arguments

30 phút

Unit 55

28. Art

30 phút

Unit 56

29. Australia

30 phút

Unit 57

30. Basketball

30 phút

Unit 58

31. Beaches

30 phút

Unit 59

32. Birthdays

30 phút

Unit 60

33. Books

30 phút

Unit 61

34. Celebrities

30 phút

Unit 62

35. Charities

30 phút

Unit 63

36. Children

30 phút

Unit 64

37. Cigarettes

30 phút

Unit 65

38. Cities

30 phút

Unit 66

39. Clothing

30 phút

Unit 67

40. Comic books

30 phút

Unit 68

41. Computers

30 phút

Unit 69

42. Countries

30 phút

Unit 70

43. Creativity

30 phút

Unit 71

44. Crime

30 phút

Unit 72

45. Dating

30 phút

Unit 73

46. Dieting

30 phút

Unit 74

Mid-Term Speaking Test 2

30 phút

Unit 75

47. Divorce

30 phút

Unit 76

48. Dreams

30 phút

Unit 77

49. Driving

30 phút

Unit 78

50. Dying

30 phút

Unit 79

51. Earthquakes

30 phút

Unit 80

52. Economics

30 phút

Unit 81

53. Education

30 phút

Unit 82

54. Entertainment

30 phút

Unit 83

55. Environment

30 phút

Unit 84

56. Families

30 phút

Unit 85

57. Fascinating Facts

30 phút

Unit 86

58. Fascinating Facts #2

30 phút

Unit 87

59. Fashion

30 phút

Unit 88

60. Fears

30 phút

Unit 89

61. Food

30 phút

Unit 90

62. Friends

30 phút

Unit 91

63. Fruits and Veggies

30 phút

Unit 92

64. Gambling

30 phút

Unit 93

65. Gardening

30 phút

Unit 94

66. Gestures

30 phút

Unit 95

67. Getting a Job

30 phút

Unit 96

68. Globalization

30 phút

Unit 97

69. Goals

30 phút

Unit 98

70. Good manners

30 phút

Unit 99

Final Speaking Test

30 phút

Unit 100

111. Mid-term Speaking Test 4

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!