DAILY CONVERSATION - ADVANCED

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Tiếng Anh giao tiếp - Trình độ Nâng cao

Nội dung khóa học

Unit 1

01. Life Outside Work

30 phút

Unit 2

02. Healthy Living

30 phút

Unit 3

03. Uniquely Japanese

30 phút

Unit 4

04. Art and Music

30 phút

Unit 5

05. Resolving Conflict

30 phút

Unit 6

06. Advertising and Marketing

30 phút

Unit 7

07. Relationships

30 phút

Unit 8

08. Social Media and Privacy

30 phút

Unit 9

09. Family Life

30 phút

Unit 10

10. New Cultures

30 phút

Unit 11

11. Mid-Term Speaking Test

30 phút

Unit 12

12. Media and Entertainment

30 phút

Unit 13

13. Stereotypes

30 phút

Unit 14

14. Jobs and Motivation

30 phút

Unit 15

15. Self-Improvement

30 phút

Unit 16

16. Medical Breakthroughs

30 phút

Unit 17

17. Modern vs Traditional

30 phút

Unit 18

18. Globalization at Work

30 phút

Unit 19

19. Dealing with Stress

30 phút

Unit 20

20. Future Plans

30 phút

Unit 21

21. Education

30 phút

Unit 22

22. Final Speaking Test

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!