FAMILY AND FRIENDS 2

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giáo trình tiếng Anh Trẻ em chuẩn mực của Đại học Oxford (UK). Dành cho trẻ em 6-12 tuổi. Cấp độ 2

Nội dung khóa học

Unit 1

1. Our new things. FF2 SB (Lesson 1)

30 phút

Unit 2

1. Our new things. FF2 SB (Lesson 2)

30 phút

Unit 3

2. They're happy now. FF2 SB (Lesson 3)

30 phút

Unit 4

2. They're happy now. FF2 SB (Lesson 4)

30 phút

Unit 5

3. I can ride a bike. FF2 SB (Lesson 5)

30 phút

Unit 6

3. I can ride a bike. FF2 SB (Lesson 6)

30 phút

Unit 7

4. Have you got a milkshake. FF2 SB (Lesson 7)

30 phút

Unit 8

4. Have you got a milkshake. FF2 SB (Lesson 8)

30 phút

Unit 9

5. We've got English. FF2 SB (Lesson 9)

30 phút

Unit 10

5. We've got English. FF2 SB (Lesson 10)

30 phút

Unit 11

6. Let's play after school. FF2 SB (Lesson 11)

30 phút

Unit 12

6. Let's play after school. FF2 SB (Lesson 12)

30 phút

Unit 13

7. Let's buy present. FF2 SB (Lesson 13)

30 phút

Unit 14

7. Let's buy present. FF2 SB (Lesson 14)

30 phút

Unit 15

8. What's the time. FF2 SB (Lesson 15)

30 phút

Unit 16

8. What's the time. FF2 SB (Lesson 16)

30 phút

Unit 17

9. Where does she work. FF2 SB (Lesson 17)

30 phút

Unit 18

9. Where does she work. FF2 SB (Lesson 18)

30 phút

Unit 19

10. It's hot today. FF2 SB (Lesson 19)

30 phút

Unit 20

10. It's hot today. FF2 SB (Lesson 20)

30 phút

Unit 21

11. What are you wearing. FF2 SB (Lesson 21)

30 phút

Unit 22

11. What are you wearing. FF2 SB (Lesson 22)

30 phút

Unit 23

12. You are sleeping. FF2 SB (Lesson 23)

30 phút

Unit 24

12. You are sleeping. FF2 SB (Lesson 24)

30 phút

Unit 25

13. Look at all the animals. FF2 SB (Lesson 25)

30 phút

Unit 26

13. Look at all the animals. FF2 SB (Lesson 26)

30 phút

Unit 27

14. Look at the photos. FF2 SB (Lesson 27)

30 phút

Unit 28

14. Look at the photos. FF2 SB (Lesson 28)

30 phút

Unit 29

15. Well done. FF2 SB (Lesson 29)

30 phút

Unit 30

15. Well done. FF2 SB (Lesson 30)

30 phút

Unit 31

TEST OF FAMILY AND FRIENDS 2 (Lesson 31)

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!