FAMILY AND FRIENDS 3

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giáo trình tiếng Anh Trẻ em chuẩn mực của Đại học Oxford (UK). Dành cho trẻ em 6-12 tuổi. Cấp độ 3

Nội dung khóa học

Unit 1

FF3_0_Starter (Lesson 1)

30 phút

Unit 2

FF3_1 They're from Australia (Lesson 2)

30 phút

Unit 3

FF3_1 They're from Australia (Lesson 3)

30 phút

Unit 4

FF3_2 My weekend (Lesson 4)

30 phút

Unit 5

FF3_2 My weekend (Lesson 5)

30 phút

Unit 6

FF3_3 My things (Lesson 6)

30 phút

Unit 7

FF3_3 My things (Lesson 7)

30 phút

Unit 8

FF3_Extensive Review 1 (Lesson 8)

30 phút

Unit 9

FF3_4 We're having fun at the beach (Lesson 9)

30 phút

Unit 10

FF3_4 We're having fun at the beach (Lesson 10)

30 phút

Unit 11

FF3_5 A naughty monkey (Lesson 11)

30 phút

Unit 12

FF3_5 A naughty monkey (Lesson 12)

30 phút

Unit 13

FF3_6 Jim's day (Lesson 13)

30 phút

Unit 14

FF3_6 Jim's day (Lesson 14)

30 phút

Unit 15

FF3_Extensive Review 2 (Lesson 15)

30 phút

Unit 16

FF3_7 Places to go (Lesson 16)

30 phút

Unit 17

FF3_7 Places to go (Lesson 17)

30 phút

Unit 18

FF3_8 I'd like a melon (Lesson 18)

30 phút

Unit 19

FF3_8 I'd like a melon (Lesson 19)

30 phút

Unit 20

FF3_9 What's the fastest animal in the world (Lesson 20)

30 phút

Unit 21

FF3_9 What's the fastest animal in the world (Lesson 21)

30 phút

Unit 22

FF3_Extensive Review 3 (Lesson 22)

30 phút

Unit 23

FF3_10 In the park (Lesson 23)

30 phút

Unit 24

FF3_10 In the park (Lesson 24)

30 phút

Unit 25

FF3_11 In the museum (Lesson 25)

30 phút

Unit 26

FF3_11 In the museum (Lesson 26)

30 phút

Unit 27

FF3_12 A clever baby (Lesson 27)

30 phút

Unit 28

FF3_12 A clever baby (Lesson 28)

30 phút

Unit 29

FF3_Extensive Review 4 (Lesson 29)

30 phút

Unit 30

FF3_13 the Ancient Egytians (Lesson 30)

30 phút

Unit 31

FF3_13 the Ancient Egytians (Lesson 31)

30 phút

Unit 32

FF3_14 Did you have a good day at schools (Lesson 32)

30 phút

Unit 33

FF3_14 Did you have a good day at schools (Lesson 33)

30 phút

Unit 34

FF3_15 Our holiday (Lesson 34)

30 phút

Unit 35

FF3_15 Our holiday (Lesson 35)

30 phút

Unit 36

FF3_Review5 (Lesson 36)

30 phút

Unit 37

FF3_Extensive Review 5 (Lesson 37)

30 phút

Unit 38

TEST OF FAMILY AND FRIENDS 3 (Lesson 38)

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!