FAMILY AND FRIENDS 4

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giáo trình tiếng Anh Trẻ em chuẩn mực của Đại học Oxford (UK). Dành cho trẻ em 6-12 tuổi. Cấp độ 4

Nội dung khóa học

Unit 1

FF4_0_Starter (Lesson 1)

30 phút

Unit 2

FF4_1 The food here is great (Lesson 2)

30 phút

Unit 3

FF4_1 The food here is great (Lesson 3)

30 phút

Unit 4

FF4_2 We had a concert (Lesson 4)

30 phút

Unit 5

FF4_2 We had a concert (Lesson 5)

30 phút

Unit 6

FF4_3 The dinosaur museum (Lesson 6)

30 phút

Unit 7

FF4_3 The dinosaur museum (Lesson 7)

30 phút

Unit 8

FF4_Review1(Lesson 8)

30 phút

Unit 9

FF4_4 Whose jacket is this (Lesson 9)

30 phút

Unit 10

FF4_4 Whose jacket is this (Lesson 10)

30 phút

Unit 11

FF4_5 Go back to the roundabout (Lesson 11)

30 phút

Unit 12

FF4_5 Go back to the roundabout (Lesson 12)

30 phút

Unit 13

FF4_6 The best bed (Lesson 13)

30 phút

Unit 14

FF4_6 The best bed (Lesson 14)

30 phút

Unit 15

FF4_Review2 (Lesson 15)

30 phút

Unit 16

FF4_Extensive reading 2_sport (Lesson 16)

30 phút

Unit 17

FF4_7 Will it really happen (Lesson 17)

30 phút

Unit 18

FF4_7 Will it really happen (Lesson 18)

30 phút

Unit 19

FF4_8 How much time have we got (Lesson 19)

30 phút

Unit 20

FF4_8 How much time have we got (Lesson 20)

30 phút

Unit 21

FF4_9 Something new to watch (Lesson 21)

30 phút

Unit 22

FF4_9 Something new to watch (Lesson 22)

30 phút

Unit 23

FF4_Review3 (Lesson 23)

30 phút

Unit 24

FF4_Extensive reading 3_travel (Lesson 24)

30 phút

Unit 25

FF4_10 I've printed my homework (Lesson 25)

30 phút

Unit 26

FF4_10 I've printed my homework (Lesson 26)

30 phút

Unit 27

FF4_11 Have you ever been (Lesson 27)

30 phút

Unit 28

FF4_11 Have you ever been (Lesson 28)

30 phút

Unit 29

FF4_12 What's the matter (Lesson 29)

30 phút

Unit 30

FF4_12 What's the matter (Lesson 30)

30 phút

Unit 31

FF4_Review4 (Lesson 31)

30 phút

Unit 32

FF4_Extensive reading 4_exciting places (Lesson 32)

30 phút

Unit 33

FF4_13 Can you help me (Lesson 33)

30 phút

Unit 34

FF4_13 Can you help me (Lesson 34)

30 phút

Unit 35

FF4_14 We were fishing (Lesson 35)

30 phút

Unit 36

FF4_14 We were fishing (Lesson 36)

30 phút

Unit 37

FF4_15 Good news, bad news (Lesson 37)

30 phút

Unit 38

FF4_15 Good news, bad news (Lesson 38)

30 phút

Unit 39

FF4_Review5 (Lesson 39)

30 phút

Unit 40

FF4_Extensive reading 5_Gold treasures (Lesson 40)

30 phút

Unit 41

FF4_Extensive reading 6_my family and other animals (Lesson 41)

30 phút

Unit 42

TEST OF FAMILY AND FRIENDS 4 (Lesson 42)

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!