FAMILY AND FRIENDS STARTER

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giáo trình tiếng Anh Trẻ em chuẩn mực của Đại học Oxford (UK). Dành cho trẻ em 6-12 tuổi - Cấp độ Bắt đầu

Nội dung khóa học

Unit 1

Starter. FF Starter Lesson 1

30 phút

Unit 2

Starter. FF Starter Lesson 2

30 phút

Unit 3

Unit 1_ What color is it. FF Starter CB Lesson 3

30 phút

Unit 4

Unit 1_ What color is it. FF Starter CB Lesson 4

30 phút

Unit 5

Unit 2_ What is it. FF Starter CB Lesson 5

30 phút

Unit 6

Unit 2_ What is it. FF Starter CB Lesson 6

30 phút

Unit 7

Unit 3_ Is it a plane. FF Starter CB Lesson 7

30 phút

Unit 8

Unit 3_ Is it a plane. FF Starter CB Lesson 8

30 phút

Unit 9

Unit 3_ Is it a plane. FF Starter CB Lesson 9

30 phút

Unit 10

Unit 4_ This is my mom. FF Starter CB Lesson 10

30 phút

Unit 11

Unit 4_ This is my mom. FF Starter CB Lesson 11

30 phút

Unit 12

Unit 5_ He's happy. FF Starter CB Lesson 12

30 phút

Unit 13

Unit 5_ He's happy. FF Starter CB Lesson 13

30 phút

Unit 14

Unit 6_ They are bears. FF Starter CB Lesson 14

30 phút

Unit 15

Unit 6_ They are bears. FF Starter CB Lesson 15

30 phút

Unit 16

Unit 6_ They are bears. FF Starter CB Lesson 16

30 phút

Unit 17

Unit 7_ Are they teacher. FF Starter CB Lesson 17

30 phút

Unit 18

Unit 7_ Are they teacher. FF Starter CB Lesson 18

30 phút

Unit 19

Unit 8_ I've got a shirt. FF Starter CB Lesson 19

30 phút

Unit 20

Unit 8_ I've got a shirt. FF Starter CB Lesson 20

30 phút

Unit 21

Unit 9_ I like Plums. FF Starter CB Lesson 21

30 phút

Unit 22

Unit 9_ I like Plums. FF Starter CB Lesson 22

30 phút

Unit 23

Unit 9_ I like Plums. FF Starter CB Lesson 23

30 phút

Unit 24

Test of Family and Friends Starter (Lesson 24)

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!