IELTS SPEAKING

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Luyện thi IELTS Speaking

Nội dung khóa học

Unit 1

00 - Introduction to the IELTS Exam (Part 1)

30 phút

Unit 2

00 - Introduction to the IELTS Exam (Part 2)

30 phút

Unit 3

01. A Simple Life

30 phút

Unit 4

02. A Trip to the Zoo

30 phút

Unit 5

03. Accidents at home

30 phút

Unit 6

04. Action movie

30 phút

Unit 7

05. Activities Online

30 phút

Unit 8

06. Activities

30 phút

Unit 9

07. Advertisements

30 phút

Unit 10

08. Amusement Parks

30 phút

Unit 11

09. Appliance

30 phút

Unit 12

10. Arts

30 phút

Unit 13

11.Automobiles

30 phút

Unit 14

12. Being a leader

30 phút

Unit 15

13. Being honest

30 phút

Unit 16

14. Benefits of raising Pets

30 phút

Unit 17

15. Birthday Celebration

30 phút

Unit 18

16. Body of Water

30 phút

Unit 19

17. Buildings

30 phút

Unit 20

18. Cafes and Restaurants

30 phút

Unit 21

19. Cars

30 phút

Unit 22

20. Caves and Caving

30 phút

Unit 23

21. Celebrations

30 phút

Unit 24

22. Celebrities

30 phút

Unit 25

23. Cellular Phones

30 phút

Unit 26

24. Childhood Activities

30 phút

Unit 27

25. Childhood Activities_2

30 phút

Unit 28

26. Childhood Present

30 phút

Unit 29

27. Childhood

30 phút

Unit 30

28. Mid-Term Speaking Test 1

30 phút

Unit 31

29. City

30 phút

Unit 32

30. College Major

30 phút

Unit 33

31. Comedy Films

30 phút

Unit 34

32. Comics

30 phút

Unit 35

33. Communication

30 phút

Unit 36

34. Communities

30 phút

Unit 37

35. Comparisons

30 phút

Unit 38

36. Concerts

30 phút

Unit 39

37. Conversations

30 phút

Unit 40

38. Country

30 phút

Unit 41

39. Day Off

30 phút

Unit 42

40. Dealing with stress

30 phút

Unit 43

41. Disaster

30 phút

Unit 44

42. Drive Safely

30 phút

Unit 45

43. Emotions

30 phút

Unit 46

44. English Education

30 phút

Unit 47

45. Enjoying your meals

30 phút

Unit 48

46. Entertainment

30 phút

Unit 49

47. Environment-friendly rides

30 phút

Unit 50

48. Events

30 phút

Unit 51

49. Exercise habits

30 phút

Unit 52

50. Exercise

30 phút

Unit 53

51. Fairy Tales

30 phút

Unit 54

52. Family traditions

30 phút

Unit 55

53. Favorite restaurants

30 phút

Unit 56

54. Favorite tourist spot

30 phút

Unit 57

55. Films

30 phút

Unit 58

56. Flowers

30 phút

Unit 59

57. Food

30 phút

Unit 60

58. Mid-Term Speaking Test 2

30 phút

Unit 61

59. Friends

30 phút

Unit 62

60. Friendship

30 phút

Unit 63

61. Getting your new phone

30 phút

Unit 64

62. Giving gifts

30 phút

Unit 65

63. Global English

30 phút

Unit 66

64. Goals

30 phút

Unit 67

65. Going abroad

30 phút

Unit 68

66. Handicraft

30 phút

Unit 69

67. Happiness

30 phút

Unit 70

68. Healthy diet

30 phút

Unit 71

69. Helping hand

30 phút

Unit 72

70. Helping people

30 phút

Unit 73

71. Historical place

30 phút

Unit 74

72. Hobbies

30 phút

Unit 75

73.Hobby

30 phút

Unit 76

74. Hometown

30 phút

Unit 77

75. Important festival

30 phút

Unit 78

76. Important mails

30 phút

Unit 79

77. High school

30 phút

Unit 80

78. Interesting building

30 phút

Unit 81

79. Internet

30 phút

Unit 82

80. Indoor activity

30 phút

Unit 83

81. Invention

30 phút

Unit 84

82. Mid-Term Speaking Test 3

30 phút

Unit 85

83. Junk food

30 phút

Unit 86

84. Keep in touch

30 phút

Unit 87

85. Keeping secrets

30 phút

Unit 88

86. Keeping secret

30 phút

Unit 89

87. Languages

30 phút

Unit 90

88. Lasting relationship

30 phút

Unit 91

89. Laughter

30 phút

Unit 92

90. Leadership

30 phút

Unit 93

91. Marriage

30 phút

Unit 94

92. Art

30 phút

Unit 95

93. Fast food chains

30 phút

Unit 96

94. Live Space

30 phút

Unit 97

95. Life changing

30 phút

Unit 98

96. Learning a language

30 phút

Unit 99

97. Learning new skills

30 phút

Unit 100

98. Leisure

30 phút

Unit 101

99. Living Space

30 phút

Unit 102

100. Long distance communication

30 phút

Unit 103

101. Mobile phone

30 phút

Unit 104

102. Music and lyrics

30 phút

Unit 105

103. Movies

30 phút

Unit 106

104. Music

30 phút

Unit 107

105. Modes of transportation

30 phút

Unit 108

106. Memories

30 phút

Unit 109

107. Mode of transportation

30 phút

Unit 110

108. Musical Instrument

30 phút

Unit 111

109. Modern Conveniences - Plastic

30 phút

Unit 112

110.Natural Wonders

30 phút

Unit 113

111. Mid-term Speaking Test 4

30 phút

Unit 114

112. Nature

30 phút

Unit 115

113. Neighbors

30 phút

Unit 116

114. Newspaper

30 phút

Unit 117

115. Objects or Things

30 phút

Unit 118

116. Online Transactions

30 phút

Unit 119

117. Optimism

30 phút

Unit 120

118. Parent - Child Relationships

30 phút

Unit 121

119. Parks and Wildlife

30 phút

Unit 122

120. People2

30 phút

Unit 123

121. People

30 phút

Unit 124

122. Photography

30 phút

Unit 125

124. Photos

30 phút

Unit 126

125. Planning a Party

30 phút

Unit 127

126. Preserving Wildlife

30 phút

Unit 128

127. Products

30 phút

Unit 129

127. Recreation

30 phút

Unit 130

128. Professionalism

30 phút

Unit 131

129. Relaxation

30 phút

Unit 132

130. Reusing

30 phút

Unit 133

131. Room

30 phút

Unit 134

132. Room2

30 phút

Unit 135

133. Savings

30 phút

Unit 136

134. Science and Technology

30 phút

Unit 137

135. Science and Technology_2

30 phút

Unit 138

136. Science

30 phút

Unit 139

137. Shopping

30 phút

Unit 140

138. Mid-Term Speaking Test 5

30 phút

Unit 141

140. Starting a Business

30 phút

Unit 142

141. Sounds

30 phút

Unit 143

142. Stay Healthy

30 phút

Unit 144

143. Stress

30 phút

Unit 145

144. Studies

30 phút

Unit 146

145. Superstitions and The Supernatural

30 phút

Unit 147

146. Superstitions

30 phút

Unit 148

147. Talent Shows

30 phút

Unit 149

148. Talking to People

30 phút

Unit 150

148. Tests

30 phút

Unit 151

149. Teenage Years

30 phút

Unit 152

150. Time

30 phút

Unit 153

151. Tourist Attractions

30 phút

Unit 154

152. Traffic Jam

30 phút

Unit 155

153. Travel

30 phút

Unit 156

154. Travel_2

30 phút

Unit 157

155. Treating a Visitor

30 phút

Unit 158

156. Types of Music

30 phút

Unit 159

157. Useful Equipment

30 phút

Unit 160

158. Valuable Objects

30 phút

Unit 161

159. Watching TV

30 phút

Unit 162

160. Weather

30 phút

Unit 163

161. Weddings

30 phút

Unit 164

162. Weddings_2

30 phút

Unit 165

163. Wild Animals

30 phút

Unit 166

164. Wild Animals_2

30 phút

Unit 167

165. Wild Animals_3

30 phút

Unit 168

166. Work Place

30 phút

Unit 169

167. Final Speaking Test

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!