LET'S GO 5

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Let's Go 5

Nội dung khóa học

Unit 1

Lesson 1. let_s_go_5_SB_U1_food

30 phút

Unit 2

Lesson 2. let_s_go_5_SB_U1_food

30 phút

Unit 3

Lesson 3. let_s_go_5_SB_U2_at_the_zoo

30 phút

Unit 4

Lesson 4. let_s_go_5_SB_U2_at_the_zoo

30 phút

Unit 5

Lesson 5. let_s_go_5_SB_units_1_2_listen_and_review

30 phút

Unit 6

Lesson 6. let_s_go_5_SB_U3_the_weekend

30 phút

Unit 7

Lesson 7. let_s_go_5_SB_U3_the_weekend

30 phút

Unit 8

Lesson 8. let_s_go_5_SB_U4_activities

30 phút

Unit 9

Lesson 9. let_s_go_5_SB_U4_activities

30 phút

Unit 10

Lesson 10. let_s_go_5_SB_units_3_4_listen_and_review

30 phút

Unit 11

Lesson 11. let_s_go_5_SB_U5_the_future

30 phút

Unit 12

Lesson 12. let_s_go_5_SB_U5_the_future

30 phút

Unit 13

Lesson 13. let_s_go_5_SB_U6_seasons

30 phút

Unit 14

Lesson 14. let_s_go_5_SB_U6_seasons

30 phút

Unit 15

Lesson 15. let_s_go_5_SB_units_5_6_listen_and_review

30 phút

Unit 16

Lesson 16. let_s_go_5_SB_U7_the_five_senses

30 phút

Unit 17

Lesson 17. let_s_go_5_SB_U7_the_five_senses

30 phút

Unit 18

Lesson 18. let_s_go_5_SB_U8_new_experiences

30 phút

Unit 19

Lesson 19. let_s_go_5_SB_U8_new_experiences

30 phút

Unit 20

Lesson 20. let_s_go_5_SB_units_7_8_listen_and_review

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!