BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Tiếng Anh thương mại - Market Leader - Trình độ Cao cấp

Nội dung khóa học

Unit 1

01. Unit 1 - Being international

30 phút

Unit 2

02. Unit 2 - Training

30 phút

Unit 3

03. Unit 3 - Partnerships

30 phút

Unit 4

04. Unit A - Revision

30 phút

Unit 5

05. Unit 4 - Energy

30 phút

Unit 6

06. Unit 5 - Employment trends

30 phút

Unit 7

07. Unit 6 - Business ethics

30 phút

Unit 8

08. Unit B - Revision

30 phút

Unit 9

09. Unit 7 - Finance and banking

30 phút

Unit 10

10. Unit 8 - Consultants

30 phút

Unit 11

11. Unit 9 - Strategy

30 phút

Unit 12

12. Unit C - Revision

30 phút

Unit 13

13. Unit 10 - Doing business online

30 phút

Unit 14

14. Unit 11 - New business

30 phút

Unit 15

15. Unit 12 - Project Management

30 phút

Unit 16

16. Unit D - Revision

30 phút

Unit 17

17. Grammar reference

30 phút

Unit 18

18. Writing file

30 phút

Unit 19

19. Activity file

30 phút

Unit 20

19. Final Speaking Test

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!