BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ELEMENTARY

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Tiếng Anh kinh doanh - Market Leader - Trình độ Sơ cấp

Nội dung khóa học

Unit 1

01. Unit 1 - Introductions

30 phút

Unit 2

02. Unit 2 - Work and leisure

30 phút

Unit 3

03. Unit 3 - Problems

30 phút

Unit 4

4. Unit A - Revision

30 phút

Unit 5

05. Unit 4 - Travel

30 phút

Unit 6

06. Unit 5 - Food and entertaining

30 phút

Unit 7

07. Unit 6 - Sales

30 phút

Unit 8

08. Unit B - Revision

30 phút

Unit 9

09. Unit 7 - People

30 phút

Unit 10

10. Unit 8 - Markets

30 phút

Unit 11

11. Unit 9 - Companies

30 phút

Unit 12

12. Unit 10 - The Web

30 phút

Unit 13

13. Unit 11 - Cultures

30 phút

Unit 14

14. Unit 12 - Jobs

30 phút

Unit 15

15. Unit D - Revision

30 phút

Unit 16

16. Grammar reference

30 phút

Unit 17

17. Writing file

30 phút

Unit 18

18. Activity file

30 phút

Unit 19

19. Final Speaking Test

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!