BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - INTERMEDIATE

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Tiếng Anh kinh doanh - Market Leader - Trình độ Trung cấp

Nội dung khóa học

Unit 1

1. Unit 1 - Brands

30 phút

Unit 2

2. Unit 2 - Travel

30 phút

Unit 3

3. Unit 3 - Change

30 phút

Unit 4

4. Unit A - Revision

30 phút

Unit 5

5. Unit 4 - Organisation

30 phút

Unit 6

6. Unit 5 - Advertising

30 phút

Unit 7

7. Unit 6 - Money

30 phút

Unit 8

8. Unit B - Revision

30 phút

Unit 9

9. Unit 7 - Culture

30 phút

Unit 10

10. Unit 8 - Human Resources

30 phút

Unit 11

11. Unit 9 - International Markets

30 phút

Unit 12

12. Unit C - Revision

30 phút

Unit 13

13. Unit 10 - Ethics

30 phút

Unit 14

14. Unit 11 - Leadership

30 phút

Unit 15

15. Unit 12 - Competition

30 phút

Unit 16

16. Unit D - Revision

30 phút

Unit 17

17. Writing file

30 phút

Unit 18

18. The social culture game

30 phút

Unit 19

19. Final Speaking Test

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!