BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - PRE-INTERMEDIATE

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Tiếng Anh kinh doanh - Market Leader - Trình độ trước Trung cấp

Nội dung khóa học

Unit 1

01. Unit 1 - Careers

30 phút

Unit 2

02. Unit 2 - Selling online

30 phút

Unit 3

03. Unit 3 - Companies

30 phút

Unit 4

04. Unit A - Revision

30 phút

Unit 5

05. Unit 4 - Great ideas

30 phút

Unit 6

06. Unit 5 - Stress

30 phút

Unit 7

07. Unit 6 - Entertaining

30 phút

Unit 8

08. Unit B - Revision

30 phút

Unit 9

09. Unit 7 - Marketing

30 phút

Unit 10

10. Unit 8 - Planning

30 phút

Unit 11

11. Unit 9 - Managing people

30 phút

Unit 12

12. Unit C - Revision

30 phút

Unit 13

13. Unit 10 - Conflict

30 phút

Unit 14

14. Unit 11 - New business

30 phút

Unit 15

15. Unit 12 - Products

30 phút

Unit 16

16. Unit D - Revision

30 phút

Unit 17

17. Grammar reference

30 phút

Unit 18

18. Writing file

30 phút

Unit 19

19. Final Speaking Test

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!