BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - UPPER INTERMEDIATE

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Tiếng Anh kinh doanh - Market Leader - Trình độ Nâng cao

Nội dung khóa học

Unit 1

1. Unit 1 - Communication

30 phút

Unit 2

2. Unit 2 - International marketing

30 phút

Unit 3

3. Unit 3 - Building relationships

30 phút

Unit 4

4. Unit A - Revision

30 phút

Unit 5

5. Unit 4 - Success

30 phút

Unit 6

6. Unit 5 - Job satisfaction

30 phút

Unit 7

7. Unit 6 - Risk

30 phút

Unit 8

8. Unit B - Revision

30 phút

Unit 9

9. Unit 7 - Management styles

30 phút

Unit 10

10. Unit 8 - Team building

30 phút

Unit 11

11. Unit 9 - Raising finance

30 phút

Unit 12

12. Unit C - Revision

30 phút

Unit 13

13. Unit 10 - Customer service

30 phút

Unit 14

14. Unit 11 - Crisis management

30 phút

Unit 15

15. Unit 12 - Mergers and Acquisitions

30 phút

Unit 16

16. Unit D - Revision

30 phút

Unit 17

17. Writing file

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!