BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - UPPER INTERMEDIATE

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Tiếng Anh kinh doanh - Market Leader - Trình độ Nâng cao

Nội dung khóa học

Unit 1

1. Unit 1 - Communication

30 phút

Unit 2

2. Unit 2 - International marketing

30 phút

Unit 3

3. Unit 3 - Building relationships

30 phút

Unit 4

4. Unit A - Revision

30 phút

Unit 5

5. Unit 4 - Success

30 phút

Unit 6

6. Unit 5 - Job satisfaction

30 phút

Unit 7

7. Unit 6 - Risk

30 phút

Unit 8

8. Unit B - Revision

30 phút

Unit 9

9. Unit 7 - Management styles

30 phút

Unit 10

10. Unit 8 - Team building

30 phút

Unit 11

11. Unit 9 - Raising finance

30 phút

Unit 12

12. Unit C - Revision

30 phút

Unit 13

13. Unit 10 - Customer service

30 phút

Unit 14

14. Unit 11 - Crisis management

30 phút

Unit 15

15. Unit 12 - Mergers and Acquisitions

30 phút

Unit 16

16. Unit D - Revision

30 phút

Unit 17

17. Writing file

30 phút

Unit 18

19. Final Speaking Test

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!