LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Học tiếng Anh qua nội dung báo chí cập nhật

Nội dung khóa học

Unit 1

1. Musicians Learn Language Easier

30 phút

Unit 2

2_Small Talk and First Time Conversations

30 phút

Unit 3

3_The Internet Your New School

30 phút

Unit 4

4_Jackie Chan and Action Movies

30 phút

Unit 5

5_Animation World

30 phút

Unit 6

6_Can Your Dog Understand You

30 phút

Unit 7

7_Video Game Helps Save the World

30 phút

Unit 8

8_Children and Technology

30 phút

Unit 9

9_Less TV for Kids...and Parents!

30 phút

Unit 10

10_Bread for Breakfast

30 phút

Unit 11

11_Stay Thin with Chocolates!

30 phút

Unit 12

12_Sake Made in Texas

30 phút

Unit 13

13_Exercise at Night for Better Sleep

30 phút

Unit 14

14_Peace through Marathons

30 phút

Unit 15

15_Zero Gadgets = Better Sleep

30 phút

Unit 16

16_India Needs More Help in Sports

30 phút

Unit 17

17_Know your Character with Blood Types

30 phút

Unit 18

18_Be Happier by Helping Others Meet

30 phút

Unit 19

19_Older People Enjoy Video Games Too

30 phút

Unit 20

20_Tatami and Tea Ceremony

30 phút

Unit 21

21_Pets on the Net

30 phút

Unit 22

22_Computers are the New Chefs

30 phút

Unit 23

23_Laugh at Work!

30 phút

Unit 24

24_Work Better after Naps!

30 phút

Unit 25

25_Older People are Happier Workers

30 phút

Unit 26

26_Duty-free Deals

30 phút

Unit 27

27_Shop More, Stay Healthy

30 phút

Unit 28

28_Don't Stay Away from Technology

30 phút

Unit 29

29_Future Cars Don't Need Drivers

30 phút

Unit 30

30_Human Drivers versus Robotic Cars

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!