OXFORD PHONICS WORLD

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Học tiếng Anh theo phương pháp đánh vần. Dành cho trẻ em từ 5-7 tuổi.

Nội dung khóa học

Unit 1

LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 1 (p.1 - p.11)

30 phút

Unit 2

LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 2 (p.12 - p.19)

30 phút

Unit 3

LEVEL 1 (The Alphabet) - Review unit 1 & 2 (p.20 - p.23)

30 phút

Unit 4

LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 3 (p.24 - p.31)

30 phút

Unit 5

LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 4 (p.32 - p.39)

30 phút

Unit 6

LEVEL 1 (The Alphabet) - Review unit 3 & 4 (p.40 - p.43)

30 phút

Unit 7

Oxford Phonics 1_Mid Term Speaking Test

30 phút

Unit 8

LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 5 (p.44 - p.51)

30 phút

Unit 9

LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 6 (p.52 - p.59)

30 phút

Unit 10

LEVEL 1 (The Alphabet) - Review unit 5 & 6 (p.60 - p.63)

30 phút

Unit 11

LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 7 (p.64 - p.73)

30 phút

Unit 12

LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 8 (p.74 - p.83)

30 phút

Unit 13

LEVEL 1 (The Alphabet) - Review unit 7 & 8 (p.84 - p.103)

30 phút

Unit 14

Oxford Phonics 1_Final Speaking Test

30 phút

Unit 15

LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 1 (p.1 - p.11)

30 phút

Unit 16

LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 2 (p.12 - p.19)

30 phút

Unit 17

LEVEL 2 (Short Vowels) - Review unit 1 & 2 (p.20 - p.23)

30 phút

Unit 18

LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 3 (p.24 - p.31)

30 phút

Unit 19

LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 4 (p.32 - p.39)

30 phút

Unit 20

LEVEL 2 (Short Vowels) - Review unit 3 & 4 (p.40 - p.43)

30 phút

Unit 21

Oxford Phonics 2_Mid Term Speaking Test

30 phút

Unit 22

LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 5 (p.44 - p.51)

30 phút

Unit 23

LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 6 (p.52 - p.59)

30 phút

Unit 24

LEVEL 2 (Short Vowels) - Review unit 5 & 6 (p.60 - p.63)

30 phút

Unit 25

LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 7 (p.64 - p.71)

30 phút

Unit 26

LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 8 (p.72 - p.79)

30 phút

Unit 27

LEVEL 2 (Short Vowels) - Review unit 7 & 8 (p.80 - p.101)

30 phút

Unit 28

Oxford Phonics 2_Final Speaking Test

30 phút

Unit 29

LEVEL 3 (Long Vowels) - Unit 1 (p.1 - p.11)

30 phút

Unit 30

LEVEL 3 (Long Vowels) - Unit 2 (p.12 - p.19)

30 phút

Unit 31

LEVEL 3 (Long Vowels) - Review Unit 1 & 2 (p.20 - p.23)

30 phút

Unit 32

LEVEL 3 (Long Vowels) - Unit 3 (p.24 - p.31)

30 phút

Unit 33

LEVEL 3 (Long Vowels) - Unit 4 (p.32 - p.39)

30 phút

Unit 34

LEVEL 3 (Long Vowels) - Review Unit 3 & 4 (p.40 - p.43)

30 phút

Unit 35

Oxford Phonics 3_Mid Term Speaking Test

30 phút

Unit 36

LEVEL 3 (Long Vowels) - Unit 5 (p.44 - p.51)

30 phút

Unit 37

LEVEL 3 (Long Vowels) - Unit 6 (p.52 - p.59)

30 phút

Unit 38

LEVEL 3 (Long Vowels) - Review Unit 5 & 6 (p.60 - p.63)

30 phút

Unit 39

LEVEL 3 (Long Vowels) - Unit 7 (p.64 - p.71)

30 phút

Unit 40

LEVEL 3 (Long Vowels) - Unit 8 (p.72 - p.79)

30 phút

Unit 41

LEVEL 3 (Long Vowels) - Review Unit 7 & 8 (p.80 - p.101)

30 phút

Unit 42

Oxford Phonics 3_Final Speaking test

30 phút

Unit 43

LEVEL 4 (Consonant Blends) - Unit 1 (p.1 - p.11)

30 phút

Unit 44

LEVEL 4 (Consonant Blends) - Unit 2 (p.12 - p.19)

30 phút

Unit 45

LEVEL 4 (Consonant Blends) - Review Unit 1 & 2 (p.20 - p.23)

30 phút

Unit 46

LEVEL 4 (Consonant Blends) - Unit 3 (p.24 - p.31)

30 phút

Unit 47

LEVEL 4 (Consonant Blends) - Unit 4 (p.32 - p.39)

30 phút

Unit 48

LEVEL 4 (Consonant Blends) - Review Unit 3 & 4 (p.40 - p.43)

30 phút

Unit 49

Oxford Phonics 4_Mid Term Speaking Test

30 phút

Unit 50

LEVEL 4 (Consonant Blends) - Unit 5 (p.44 - p.51)

30 phút

Unit 51

LEVEL 4 (Consonant Blends) - Unit 6 (p.52 - p.59)

30 phút

Unit 52

LEVEL 4 (Consonant Blends) - Review Unit 5 & 6 (p.60 - p.63)

30 phút

Unit 53

LEVEL 4 (Consonant Blends) - Unit 7 (p.64 - p.71)

30 phút

Unit 54

LEVEL 4 (Consonant Blends) - Unit 8 (p.72 - p.79)

30 phút

Unit 55

LEVEL 4 (Consonant Blends) - Review Unit 7 & 8 (p.80 - p.101)

30 phút

Unit 56

Oxford Phonics 4_Final Speaking Test

30 phút

Unit 57

LEVEL 5 (Letter Combinations) - Unit 1 (p.1 - p.11)

30 phút

Unit 58

LEVEL 5 (Letter Combinations) - Unit 2 (p.12 - p.19)

30 phút

Unit 59

LEVEL 5 (Letter Combinations) - Review Unit 1 & 2 (p.20 - p.23)

30 phút

Unit 60

LEVEL 5 (Letter Combinations) - Unit 3 (p.24 - p.31)

30 phút

Unit 61

LEVEL 5 (Letter Combinations) - Unit 4 (p.32 - p.39)

30 phút

Unit 62

LEVEL 5 (Letter Combinations) - Review Unit 3 & 4 (p.40 - p.43)

30 phút

Unit 63

Oxford Phonics 5_Mid Term Speaking Test

30 phút

Unit 64

LEVEL 5 (Letter Combinations) - Unit 5 (p.44 - p.51)

30 phút

Unit 65

LEVEL 5 (Letter Combinations) - Unit 6 (p.52 - p.59)

30 phút

Unit 66

LEVEL 5 (Letter Combinations) - Review Unit 5 & 6 (p.60 - p.63)

30 phút

Unit 67

LEVEL 5 (Letter Combinations) - Unit 7 (p.64 - p.71)

30 phút

Unit 68

LEVEL 5 (Letter Combinations) - Unit 8 (p.72 - p.79)

30 phút

Unit 69

LEVEL 5 (Letter Combinations) - Review Unit 7 & 8 (p.80 - p.101)

30 phút

Unit 70

Oxford Phonics 5_Final Speaking Test

30 phút

Unit 71

LEVEL 5 (Letter Combinations) - Unit 1 (p.1 - p.11)

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!