PRONUNCIATION BASIC

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Học phát âm cơ bản

Nội dung khóa học

Unit 1

Chapter 1, Unit 1 Vowels

30 phút

Unit 2

Chapter 1, Unit 2 Vowels

30 phút

Unit 3

Chapter 1, Unit 3 Vowels

30 phút

Unit 4

Chapter 1, Unit 4 Vowels

30 phút

Unit 5

Chapter 1, Unit 5 Vowels

30 phút

Unit 6

Chapter 1, Unit 6 Vowels

30 phút

Unit 7

Chapter 2, Unit 1 Consonants

30 phút

Unit 8

Chapter 2, Unit 2 Consonants

30 phút

Unit 9

Chapter 2, Unit 3 Consonants

30 phút

Unit 10

Chapter 2, Unit 4 Consonants

30 phút

Unit 11

Chapter 2, Unit 5 Consonants

30 phút

Unit 12

Mid-Term Speaking Test

30 phút

Unit 13

Chapter 2, Unit 6 Consonants

30 phút

Unit 14

Chapter 2, Unit 7 Consonants

30 phút

Unit 15

Chapter 2, Unit 8 Consonants

30 phút

Unit 16

Chapter 2, Unit 9 Consonants

30 phút

Unit 17

Chapter 2, Unit 10 Consonants

30 phút

Unit 18

Chapter 2, Unit 10 Consonants

30 phút

Unit 19

Chapter 2, Unit 11 Consonants

30 phút

Unit 20

Chapter 2, Unit 12 Consonants

30 phút

Unit 21

Chapter 2, Unit 13 Consonants

30 phút

Unit 22

Chapter 2, Unit 14 Consonants

30 phút

Unit 23

Chapter 2, Review

30 phút

Unit 24

Final Speaking Test

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!