SCIENCE - GRADE 1

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Khoa học - Giáo trình chuẩn Hoa Kỳ - Lớp 1

Nội dung khóa học

Unit 1

Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere

30 phút

Unit 2

Chapter 1 - Lesson 2 - What Plants Need

30 phút

Unit 3

Chapter 1 - Lesson 3 - Parts of Plants

30 phút

Unit 4

Chapter 1 - Lesson 4 - Vocab Review

30 phút

Unit 5

Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere

30 phút

Unit 6

Chapter 2 - Lesson 2 - What Animals Need

30 phút

Unit 7

Chapter 2 - Lesson 3 - How Animals get Food

30 phút

Unit 8

Chapter 2 - Lesson 4 - Vocab Review

30 phút

Unit 9

Chapter 3 - Lesson 1 - Land Habitats

30 phút

Unit 10

Chapter 3 - Lesson 2 - Water Homes

30 phút

Unit 11

Chapter 3 - Lesson 3 - Plants and Animals Need Each Other

30 phút

Unit 12

Chapter 3 - Lesson 4 - Food Chains

30 phút

Unit 13

Chapter 3 - Lesson 5 - Vocab Review

30 phút

Unit 14

Chapter 4 - Lesson 1 - Describe Weather

30 phút

Unit 15

Chapter 4 - Lesson 2 - The Warmth of the Sun

30 phút

Unit 16

Chapter 4 - Lesson 3 - Measure Weather

30 phút

Unit 17

Chapter 4 - Lesson 4 - Vocab Review

30 phút

Unit 18

Chapter 5 - Lesson 1 - Winter

30 phút

Unit 19

Chapter 5 - Lesson 2 - Spring

30 phút

Unit 20

Chapter 5 - Lesson 3 - Summer

30 phút

Unit 21

Chapter 5 - Lesson 4 - Fall

30 phút

Unit 22

Chapter 5 - Lesson 5 - Vocab Review

30 phút

Unit 23

Chapter 6 - Lesson 1 - Describing Matter

30 phút

Unit 24

Chapter 6 - Lesson 2 - Solids

30 phút

Unit 25

Chapter 6 - Lesson 3 - Liquids

30 phút

Unit 26

Chapter 6 - Lesson 4 - Gases

30 phút

Unit 27

Chapter 6 - Lesson 5 - Vocab Review

30 phút

Unit 28

Chapter 7 - Lesson 1 - Heating Matter

30 phút

Unit 29

Chapter 7 - Lesson 2 - Cooling Matter

30 phút

Unit 30

Chapter 7 - Lesson 3 - Mixing Matter

30 phút

Unit 31

Chapter 7 - Lesson 4 - Vocab Review

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!