SCIENCE - GRADE 4

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Khoa học - Giáo trình chuẩn Hoa Kỳ - Lớp 4

Nội dung khóa học

Unit 1

Chapter 1 - Lesson 0 - Starter

30 phút

Unit 2

Chapter 1 - Lesson 1 - Plants and Sunlight

30 phút

Unit 3

Chapter 1 - Lesson 2 - Food Chains

30 phút

Unit 4

Chapter 1 - Lesson 3 - Food Webs

30 phút

Unit 5

Chapter 1 - Lesson 4 - Microorganisms

30 phút

Unit 6

Chapter 1 - Lesson 5 - Vocab Review

30 phút

Unit 7

Chapter 2 - Lesson 0 - Starter

30 phút

Unit 8

Chapter 2 - Lesson 1 - Ecosystems

30 phút

Unit 9

Chapter 2 - Lesson 2 - Each Other

30 phút

Unit 10

Chapter 2 - Lesson 3 - Changes

30 phút

Unit 11

Chapter 2 - Lesson 4 - Adaptations

30 phút

Unit 12

Chapter 2 - Lesson 5 - Vocab Review

30 phút

Unit 13

Chapter 3 - Lesson 0 - Starter

30 phút

Unit 14

Chapter 3 - Lesson 1 - Minerals

30 phút

Unit 15

Chapter 3 - Lesson 2 - Igneous Rocks

30 phút

Unit 16

Chapter 3 - Lesson 3 - Sedimentary Rocks

30 phút

Unit 17

Chapter 3 - Lesson 4 - Metamorphic Rocks

30 phút

Unit 18

Chapter 3 - Lesson 5 - Vocab Review

30 phút

Unit 19

Chapter 4 - Lesson 0 - Starter

30 phút

Unit 20

Chapter 4 - Lesson 1 - Weathering

30 phút

Unit 21

Chapter 4 - Lesson 2 - Erosion and Deposition

30 phút

Unit 22

Chapter 4 - Lesson 3 - Landforms

30 phút

Unit 23

Chapter 4 - Lesson 4 - Vocab Review

30 phút

Unit 24

Chapter 5 - Lesson 0 - Starter

30 phút

Unit 25

Chapter 5 - Lesson 1 - Landslides

30 phút

Unit 26

Chapter 5 - Lesson 2 - Earthquakes

30 phút

Unit 27

Chapter 5 - Lesson 3 - Volcanoes

30 phút

Unit 28

Chapter 5 - Lesson 4 - Vocab Review

30 phút

Unit 29

Chapter 6 - Lesson 0 - Starter

30 phút

Unit 30

Chapter 6 - Lesson 1 - Magnets

30 phút

Unit 31

Chapter 6 - Lesson 2 - Static Electricity

30 phút

Unit 32

Chapter 6 - Lesson 3 - Electricity Circuits

30 phút

Unit 33

Chapter 6 - Lesson 4 - Electromagnets

30 phút

Unit 34

Chapter 6 - Lesson 5 - Electrical Energy

30 phút

Unit 35

Chapter 6 - Lesson 6 - Motors and Generators

30 phút

Unit 36

Chapter 6 - Lesson 7 - Vocab Review

30 phút

Unit 37

Chapter 7 - Lesson 0 - Starter

30 phút

Unit 38

Chapter 7 - Lesson 1 - Magnets

30 phút

Unit 39

Chapter 7 - Lesson 2 - Electromagnets

30 phút

Unit 40

Chapter 7 - Lesson 3 - Motors and Generators

30 phút

Unit 41

Chapter 7 - Lesson 4 - Vocab Review

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!