SIDE BY SIDE 1

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giáo trình tiếng Anh giao tiếp dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi. Cấp độ 1

Nội dung khóa học

Unit 1

SBS 1. U1 (Lesson 1)

30 phút

Unit 2

SBS 1. U1 (Lesson 2)

30 phút

Unit 3

SBS 1. U2 (Lesson 3)

30 phút

Unit 4

SBS 1. U2 (Lesson 4)

30 phút

Unit 5

SBS 1. U3 (Lesson 5)

30 phút

Unit 6

SBS 1. U3 (Lesson 6)

30 phút

Unit 7

SBS 1. U4 (Lesson 7)

30 phút

Unit 8

SBS 1. U4 (Lesson 8)

30 phút

Unit 9

SBS 1. U5 (Lesson 9)

30 phút

Unit 10

SBS 1. U5 (Lesson 10)

30 phút

Unit 11

SBS 1. U6 (Lesson 11)

30 phút

Unit 12

SBS 1. U6 (Lesson 12)

30 phút

Unit 13

SBS 1. U7 (Lesson 13)

30 phút

Unit 14

SBS 1. U7 (Lesson 14)

30 phút

Unit 15

SBS 1. U8 (Lesson 15)

30 phút

Unit 16

SBS 1. U8 (Lesson 16)

30 phút

Unit 17

SBS 1. U9 (Lesson 17)

30 phút

Unit 18

SBS 1. U9 (Lesson 18)

30 phút

Unit 19

SBS 1. U10 (Lesson 19)

30 phút

Unit 20

SBS 1. U10 (Lesson 20)

30 phút

Unit 21

SBS 1. U11 (Lesson 21)

30 phút

Unit 22

SBS 1. U11 (Lesson 22)

30 phút

Unit 23

SBS 1. U12 (Lesson 23)

30 phút

Unit 24

SBS 1. U12 (Lesson 24)

30 phút

Unit 25

SBS 1. U13 (Lesson 25)

30 phút

Unit 26

SBS 1. U13 (Lesson 26)

30 phút

Unit 27

SBS 1. U14 (Lesson 27)

30 phút

Unit 28

SBS 1. U14 (Lesson 28)

30 phút

Unit 29

SBS 1. U15 (Lesson 29)

30 phút

Unit 30

SBS 1. U15 (Lesson 30)

30 phút

Unit 31

SBS 1. U16 (Lesson 31)

30 phút

Unit 32

SBS 1. U16 (Lesson 32)

30 phút

Unit 33

SBS 1. U17 (Lesson 33)

30 phút

Unit 34

SBS 1. U17 (Lesson 34)

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!