SIDE BY SIDE 2

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giáo trình giao tiếp cho học sinh 8 - 13 tuổi. Cấp độ 2

Nội dung khóa học

Unit 1

SBS2. U1 (Lesson 1)

30 phút

Unit 2

SBS2. U1 (Lesson 2)

30 phút

Unit 3

SBS2. U2 (Lesson 3)

30 phút

Unit 4

SBS2. U2 (Lesson 4)

30 phút

Unit 5

SBS2. U3 (Lesson 5)

30 phút

Unit 6

SBS2. U3 (Lesson 6)

30 phút

Unit 7

SBS2. U4 (Lesson 7)

30 phút

Unit 8

SBS2. U4 (Lesson 8)

30 phút

Unit 9

SBS2. U5 (Lesson 9)

30 phút

Unit 10

SBS2. U5 (Lesson 10)

30 phút

Unit 11

SBS2. U6 (Lesson 11.)

30 phút

Unit 12

SBS2. U6 (Lesson 12)

30 phút

Unit 13

SBS2. U7 (Lesson 13)

30 phút

Unit 14

SBS2. U7 (Lesson 14)

30 phút

Unit 15

SBS2. U8 (Lesson 15)

30 phút

Unit 16

SBS2. U8 (Lesson 16)

30 phút

Unit 17

SBS2. U9 (Lesson 17)

30 phút

Unit 18

SBS2. U9 (Lesson 18)

30 phút

Unit 19

SBS2. U10 (Lesson 19)

30 phút

Unit 20

SBS2. U10 (Lesson 20)

30 phút

Unit 21

SBS2. U11 (Lesson 21)

30 phút

Unit 22

SBS2. U11 (Lesson 22)

30 phút

Unit 23

SBS2. U12 (Lesson 23)

30 phút

Unit 24

SBS2. U12 (Lesson 24)

30 phút

Unit 25

SBS2. U13 (Lesson 25)

30 phút

Unit 26

SBS2. U13 (Lesson 26)

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!