SIDE BY SIDE 3

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giáo trình giao tiếp tiếng Anh. Trẻ em 8-12 tuổi. Cấp độ 3

Nội dung khóa học

Unit 1

SBS3 U1_Lesson 1

30 phút

Unit 2

SBS3 U1_Lesson 2

30 phút

Unit 3

SBS3 U1_Lesson 3

30 phút

Unit 4

SBS3 U2_Lesson 4

30 phút

Unit 5

SBS3 U2_Lesson 5

30 phút

Unit 6

SBS3 U2_Lesson 6

30 phút

Unit 7

SBS3 U3_Lesson 7

30 phút

Unit 8

SBS3 U3_Lesson 8

30 phút

Unit 9

SBS3 U3_Lesson 9

30 phút

Unit 10

SBS3 U3_Lesson 10

30 phút

Unit 11

SBS3 U4_Lesson 11

30 phút

Unit 12

SBS3 U4_Lesson 12

30 phút

Unit 13

SBS3 U4_Lesson 13

30 phút

Unit 14

SBS3 U5_Lesson 14

30 phút

Unit 15

SBS3 U5_Lesson 15

30 phút

Unit 16

SBS3 U5_Lesson 16

30 phút

Unit 17

SBS3 U5_Lesson 17

30 phút

Unit 18

SBS3 U6_Lesson 18

30 phút

Unit 19

SBS3 U6_Lesson 19

30 phút

Unit 20

SBS3 Test_Lesson 20

30 phút

Unit 21

SBS3 U6_Lesson 21

30 phút

Unit 22

SBS3 U6_Lesson 22

30 phút

Unit 23

SBS3 U7_Lesson 23

30 phút

Unit 24

SBS3 U7_Lesson 24

30 phút

Unit 25

SBS3 U7_Lesson 25

30 phút

Unit 26

SBS3 U8_Lesson 26

30 phút

Unit 27

SBS3 U8_Lesson 27

30 phút

Unit 28

SBS3 U8_Lesson 28

30 phút

Unit 29

SBS3 U8_Lesson 29

30 phút

Unit 30

SBS3 U8_Lesson 30

30 phút

Unit 31

SBS3 U9_Lesson 31

30 phút

Unit 32

SBS3 U9_Lesson 32

30 phút

Unit 33

SBS3 U9_Lesson 33

30 phút

Unit 34

SBS3 U9_Lesson 34

30 phút

Unit 35

SBS3 U10_Lesson 35

30 phút

Unit 36

SBS3 U10_Lesson 36

30 phút

Unit 37

SBS3 U10_Lesson 37

30 phút

Unit 38

SBS3 U10_Lesson 38

30 phút

Unit 39

SBS3 U10_Lesson 39

30 phút

Unit 40

SBS3 Test_Lesson 40

30 phút

Unit 41

SBS3 Test_Lesson 40

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!