SIDE BY SIDE 4

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giáo trình tiếng Anh giao tiếp dành cho trẻ em từ 10-14 tuổi. Cấp độ 4

Nội dung khóa học

Unit 1

SBS 4. Unit 1_Lesson 1

30 phút

Unit 2

SBS 4. Unit 1_Lesson 2

30 phút

Unit 3

SBS 4. Unit 1_Lesson 3

30 phút

Unit 4

SBS 4. Unit 2_Lesson 4

30 phút

Unit 5

SBS 4. Unit 2_Lesson 5

30 phút

Unit 6

SBS 4. Unit 2_Lesson 6

30 phút

Unit 7

SBS 4. Unit 2_Lesson 7

30 phút

Unit 8

SBS 4. Unit 3_Lesson 8

30 phút

Unit 9

SBS 4. Unit 3_Lesson 9

30 phút

Unit 10

SBS 4. Unit 3_Lesson 10

30 phút

Unit 11

SBS 4. Unit 3_Lesson 11

30 phút

Unit 12

SBS 4. Unit 3_Lesson 12

30 phút

Unit 13

SBS 4. Unit 4_Lesson 13

30 phút

Unit 14

SBS 4. Unit 4_Lesson 14

30 phút

Unit 15

SBS 4. Unit 4_Lesson 15

30 phút

Unit 16

SBS 4. Unit 5_Lesson 16

30 phút

Unit 17

SBS 4. Unit 5_Lesson 17

30 phút

Unit 18

SBS 4. Unit 5_Lesson 18

30 phút

Unit 19

SBS 4. Test_Lesson 19

30 phút

Unit 20

SBS 4. Unit 5_Lesson 20

30 phút

Unit 21

SBS 4. Unit 6_Lesson 21

30 phút

Unit 22

SBS 4. Unit 6_Lesson 22

30 phút

Unit 23

SBS 4. Unit 6_Lesson 23

30 phút

Unit 24

SBS 4. Unit 7_Lesson 24

30 phút

Unit 25

SBS 4. Unit 7_Lesson 25

30 phút

Unit 26

SBS 4. Unit 7_Lesson 26

30 phút

Unit 27

SBS 4. Unit 8_Lesson 27

30 phút

Unit 28

SBS 4. Unit 8_Lesson 28

30 phút

Unit 29

SBS 4. Unit 8_Lesson 29

30 phút

Unit 30

SBS 4. Unit 8_Lesson 30

30 phút

Unit 31

SBS 4. Unit 9_Lesson 31

30 phút

Unit 32

SBS 4. Unit 9_Lesson 32

30 phút

Unit 33

SBS 4. Unit 9_Lesson 33

30 phút

Unit 34

SBS 4. Unit 10_Lesson 34

30 phút

Unit 35

SBS 4. Unit 10_Lesson 35

30 phút

Unit 36

SBS 4. Unit 10_Lesson 36

30 phút

Unit 37

SBS 4. Unit 10_Lesson 37

30 phút

Unit 38

SBS 4. Test_Lesson 38

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!