SOLUTIONS ELEMENTARY

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giáo trình tiếng Anh chuẩn mực của Oxford. Dành cho học sinh lớp 6 - lớp 12.

Nội dung khóa học

Unit 1

0. Introduction Solutions 2nd Ed - Elementary

30 phút

Unit 2

1. Unit 1. Friends and Family Solutions 2nd Ed - Elementary - SB

30 phút

Unit 3

2. Get ready for Exam 1 Solutions 2nd Ed - Elementary - SB

30 phút

Unit 4

3. Unit 2. My Time Solutions 2nd Ed - Elementary - SB

30 phút

Unit 5

4. Review 1-2 Solutions 2nd Ed - Elementary - SB

30 phút

Unit 6

5. Unit 3. At school Solutions 2nd Ed - Elementary - SB

30 phút

Unit 7

6. Get ready for Exam 2 Solutions 2nd Ed - Elementary - SB

30 phút

Unit 8

7. Unit 4. Special occasions Solutions 2nd Ed - Elementary - SB

30 phút

Unit 9

8. Review 3-4 Solutions 2nd Ed - Elementary - SB

30 phút

Unit 10

9. Unit 5. Healthy living Solutions 2nd Ed - Elementary - SB

30 phút

Unit 11

10. Get ready for Exam 3 Solutions 2nd Ed - Elementary - SB

30 phút

Unit 12

11. Unit 6 Going places Solutions 2nd Ed - Elementary - SB

30 phút

Unit 13

12. Review 5-6 Solutions 2nd Ed - Elementary - SB

30 phút

Unit 14

13. Unit 7. Fame Solutions 2nd Ed - Elementary - SB

30 phút

Unit 15

14. Get ready for Exam 4 Solutions 2nd Ed - Elementary - SB

30 phút

Unit 16

15. Unit 8 In the wild Solutions 2nd Ed - Elementary - SB

30 phút

Unit 17

16. Review 1-8 Solutions 2nd Ed - Elementary - SB

30 phút

Unit 18

17. Unit 9 The world of work Solutions 2nd Ed - Elementary - SB

30 phút

Unit 19

18. Get ready for Exam 5 Solutions 2nd Ed - Elementary - SB

30 phút

Unit 20

18. Get ready for Exam 5 Solutions 2nd Ed - Elementary - SB

30 phút

Unit 21

19. Unit 10 Time to travel Solutions 2nd Ed - Elementary - SB

30 phút

Unit 22

19. Unit 10 Time to travel Solutions 2nd Ed - Elementary - SB

30 phút

Unit 23

20. Review 9-10 Solutions 2nd Ed - Elementary - SB

30 phút

Unit 24

21. Grammar Builder 1 Solutions 2nd Ed - Elementary - SB

30 phút

Unit 25

22. Grammar Builder 2 Solutions 2nd Ed - Elementary - SB

30 phút

Unit 26

23. Grammar Builder 3 Solutions 2nd Ed - Elementary - SB

30 phút

Unit 27

24. Grammar Builder 4 Solutions 2nd Ed - Elementary - SB

30 phút

Unit 28

25. Vocabulary Builder Solutions 2nd Ed - Elementary - SB

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!