Cuốn sách giúp các con ôn luyện cho cuộc thi Young Learners English của Đại học Cambridge - cấp độ Movers (3rd Edition).

 • 18. At the hospital - 30 phút
 • 19. What's the matter? - 30 phút
 • 20. Where? - 30 phút
 • Storyfun 4: Rabbit and Cocketta Bird (P1) - 30 phút
 • Storyfun 4: Rabbit and Cocketta Bird (P2) - 30 phút
 • Games and Activities - 30 phút
 • 21. Here and there in town - 30 phút
 • 22. A trip to the city - 30 phút
 • 23. The world around us - 30 phút
 • Storyfun 5: What a great grandmother! (P1) - 30 phút
 • Storyfun 5: What a great grandmother! (P2) - 30 phút
 • Games and Activities - 30 phút
 • 24. Travelling, texting, phoning - 30 phút
 • 25. Which one is different? - 30 phút
 • REVIEW 1 - 30 phút
 • Mid-term Test - 30 phút
 • 26. Guess who lives here? - 30 phút
 • 27. Seeing differences - 30 phút
 • 28. Our busy holidays - 30 phút
 • 29. About us - 30 phút
 • Storyfun 6: Diana's tiger dream (P1) - 30 phút
 • Storyfun 6: Diana's tiger dream (P2) - 30 phút
 • Games and Activities - 30 phút
 • 30. About me - 30 phút
 • 31. Why is Sally crying? - 30 phút
 • 32. Mary goes shopping - 30 phút
 • 33. Last weekend, last week - 30 phút
 • 34. What did you do then? - 30 phút
 • REVIEW 2 - 30 phút
 • Test and Exam - 30 phút