Cambridge English Prepare!

7 cấp độ dành cho thiếu niên

Trình độ từ cơ bản đến cao trung cấp

Prepare! là bộ giáo trình tiếng Anh tổng quát sinh động tích hợp luyện thi Cambridge English (KET, PET, FCE) trong suốt quá trình học. Chương trình học linh hoạt kết hợp với các phần mềm đa phương tiện giúp học sinh đạt kết quả như mong muốn. Dù áp dụng cho chương trình tiếng Anh tổng quát hay tập trung luyện thi Cambridge, Prepare! vẫn giúp giáo viên và học sinh hoàn toàn sẵn sàng cho hành trình tiếp theo: kỳ thi Cambridge hoặc giao tiếp trong thực tế.

Prepare! bao gồm tất cả những gì cần cho tiếng Anh tổng quát và cả kỳ thi Cambridge

Prepare! is a lively 7-level general English course with comprehensive Cambridge English for Schools exam preparation integrated throughout.

This flexible course brings together all the tools and technology you expect to get the results you need. Whether teaching general English or focusing on exams, Prepare! leaves you and your students genuinely ready for what comes next: real Cambridge English exams, or real life. The Level 1 Student's Book engages students and builds vocabulary range with motivating, age-appropriate topics. Its unique approach is driven by cutting-edge research from English Profile and the Cambridge Learner Corpus. 'Prepare to...' sections develop writing and speaking skills. 

 • 0. Welcome to Prepare - 30 phút
 • 1. Going shopping - 30 phút
 • 2.1. Friends forever - 30 phút
 • 2.2. Culture - Shopping around the world - 30 phút
 • 3. Fun and games - 30 phút
 • 4.1. From fire to snow - 30 phút
 • 4.2. Geography - Glaciers - 30 phút
 • Review 1 - Units 1-4 - 30 phút
 • 5. You made it - 30 phút
 • 6.1. Take good care of yourself - 30 phút
 • 6.2. Culture - National sports - 30 phút
 • 7. Sound checks - 30 phút
 • 8.1. Amazing architecture - 30 phút
 • 8.2. Biology - Hearing - 30 phút
 • Review 2 - Units 5-8 - 30 phút
 • 9. The future is now - 30 phút
 • 10.1. Animals and us - 30 phút
 • 10.2. Culture - Animals as national symbols - 30 phút
 • 11. Off to school - 30 phút
 • 12.1. Getting around - 30 phút
 • 12.2. Maths - Speed calculations - 30 phút
 • Review 3 - Units 9-12 - 30 phút
 • 13. Perfect or real - 30 phút
 • 14.1. Ready to cook - 30 phút
 • 14.2. Culture - Advertising and you - 30 phút
 • 15. City and countryside - 30 phút
 • 16.1. Let's film that - 30 phút
 • 16.2. Language - Film reviews - 30 phút
 • Review 4 - Units 13-16 - 30 phút
 • 17. Getting the message - 30 phút
 • 18.1. We love the celebs - 30 phút
 • 18.2. Culture - Fan culture and social media - 30 phút
 • 19. The world of work - 30 phút
 • 20.1. Making plans - 30 phút
 • 20.2. ICT - Internet safety - 30 phút
 • Review 5 - Units 17-20 - 30 phút
 • Pairwork - 30 phút
 • Word promes - 30 phút
 • Vocabulary list - 30 phút
 • Grammar reference - 30 phút
 • List of irregular verbs - 30 phút