Cuốn sách giúp các con ôn luyện cho cuộc thi Young Learners English của Đại học Cambridge - cấp độ Starters (3rd Edition).

 • 1. Say hello! - 30 phút
 • 2. Numbers, numbers, numbers - 30 phút
 • 3. What's your name? - 30 phút
 • Games and Activities - 30 phút
 • Storyfun 1: Come and play (P1) - 30 phút
 • Storyfun 1: Come and play (P2) - 30 phút
 • 4. Red, blue and yellow - 30 phút
 • 5. Answering questions - 30 phút
 • Games and Activities - 30 phút
 • 6. Animals and aliens - 30 phút
 • 7. Look, listen, smile, draw - 30 phút
 • Storyfun 2: Kim's birthday (P1) - 30 phút
 • Storyfun 2: Kim's birthday (P2) - 30 phút
 • Games and Activities - 30 phút
 • REVIEW 1 - 30 phút
 • Mid-term Test - 30 phút
 • 8. In my clothes cupboard - 30 phút
 • 9. Funny monsters - 30 phút
 • 10. Our families - 30 phút
 • Storyfun 3: What am I? (P1) - 30 phút
 • Storyfun 3: What am I? (P2) - 30 phút
 • Games and Activities - 30 phút
 • 11. Whose is it? - 30 phút
 • 12. Who's got the red balloon? - 30 phút
 • 13. Who can do this? - 30 phút
 • 14. Big, small, happy or sad? - 30 phút
 • 15. One, two, three animals - 30 phút
 • Games and Activities - 30 phút
 • REVIEW 2 - 30 phút
 • Test and Exam - 30 phút