Cuốn sách giúp các con ôn luyện cho cuộc thi Young Learners English của Đại học Cambridge - cấp độ Starters (3rd Edition).

 • 31. Coming and going - 30 phút
 • 32. Happy birthday! - 30 phút
 • 33. On the beach - 30 phút
 • 34. Let's go to the park - 30 phút
 • Storyfun 7: Gran's glasses (P1) - 30 phút
 • Storyfun 7: Gran's glasses (P2) - 30 phút
 • Games and Activities - 30 phút
 • 35. What, who and where? - 30 phút
 • 36. Great games, great hobbies! - 30 phút
 • 37. Let's play - 30 phút
 • 38. My favourites - 30 phút
 • Storyfun 8: Classmates (P1) - 30 phút
 • Storyfun 8: Classmates (P2) - 30 phút
 • REVIEW 1 - 30 phút
 • Mid-term Test - 30 phút
 • 39. One foot, two feet - 30 phút
 • 40. Night and day - 30 phút
 • 41. Trains, boats and planes - 30 phút
 • 42. About a phone - 30 phút
 • Storyfun 9: The night train (P1) - 30 phút
 • Storyfun 9: The night train (P2) - 30 phút
 • Games and Activities - 30 phút
 • 43. What are they saying? - 30 phút
 • 44. About us - 30 phút
 • 45. Happy ending! - 30 phút
 • Storyfun 10: Winners! (P1) - 30 phút
 • Storyfun 10: Winners! (P2) - 30 phút
 • Games and Activities - 30 phút
 • REVIEW 2 - 30 phút
 • Test and Exam - 30 phút