Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày - Trình độ cơ bản

 • 01. Hobbies - 30 phút
 • 01. Hobbies - Review and Correct Homework - 30 phút
 • 02. Family - 30 phút
 • 02. Family - Review and Correct Homework - 30 phút
 • 03. School - 30 phút
 • 03. School - Review and Correct Homework - 30 phút
 • 04. Pets - 30 phút
 • 04. Pets - Review and Correct Homework - 30 phút
 • 05. Food - 30 phút
 • 05. Food - Review and correct homework - 30 phút
 • 06. Work - 30 phút
 • 06. Work - Review and correct homework - 30 phút
 • 07. Friends - 30 phút
 • 07. Friends - Review and correct Homework - 30 phút
 • 08. Favorites - 30 phút
 • 08. Favorites - Review and correct homework - 30 phút
 • 09. Money - 30 phút
 • 09. Money - Review and correct homework - 30 phút
 • 10. Weather - 30 phút
 • 10. Weather- Review and correct Homework - 30 phút
 • 11. Internet - 30 phút
 • 11. Internet - Review and correct Homework - 30 phút
 • 12. Transport - 30 phút
 • 12. Transport - Review and correct Homework - 30 phút
 • 13. Smartphones - 30 phút
 • 13. Smartphones - Review and correct Homework - 30 phút
 • 14. TV - 30 phút
 • 14. TV - Review and correct homework - 30 phút
 • 15. Reading - 30 phút
 • 15. Reading - Review and correct homework - 30 phút
 • 16. Groceries - 30 phút
 • 16. Groceries - Review and correct homework - 30 phút
 • 17. Music - 30 phút
 • 17. Music - Review and correct homework - 30 phút
 • 18. Restaurant - 30 phút
 • 18. Restaurant - Review and correct homework - 30 phút
 • 19. Sports - 30 phút
 • 19. Sports - Review and correct homework - 30 phút
 • 20. Movies - 30 phút
 • 20. Movies - Review and correct homework - 30 phút
 • 21. Exercise - 30 phút
 • 21. Exercise - Review and correct homework - 30 phút
 • 22. Drinking - 30 phút
 • 22. Drinking - Review and correct homework - 30 phút
 • 23. Shopping - 30 phút
 • 23. Shopping - Review and correct homework - 30 phút
 • 24. Cooking - 30 phút
 • 24. Cooking - Review and correct homework - 30 phút
 • 25. Personality - 30 phút
 • 25. Personality - Review and correct homework - 30 phút
 • 26. Vacation - 30 phút
 • 26. Vacation - Review and correct homework - 30 phút
 • 27. Flights - 30 phút
 • 27. Flights - Review and correct homework - 30 phút
 • 28. Hotels - 30 phút
 • 28. Hotels - Review and correct homework - 30 phút
 • 29. Theme Parks - 30 phút
 • 29. Theme Parks - Review and correct homework - 30 phút
 • 30. Nature - 30 phút
 • 30. Nature - Review and correct homework - 30 phút