Danh sách lớp học mở


NB NH Cambridge Flyers- lesson 18

Giờ học: 20:00 - 21:00 Ngày 16/08/2018

Giáo viên: Precy-Lyn S. dacanay

Học phí: 100,000đ | Miễn phí

Cambridge Flyers- lesson 18

Tiếng Anh cơ bản cho trẻ em

NB NH Cambridge Movers- lesson 22

Giờ học: 20:00 - 21:00 Ngày 20/08/2018

Giáo viên: Precy-Lyn S. dacanay

Học phí: 100,000đ | Miễn phí

Cambridge Movers- lesson 22

Tiếng Anh cơ bản cho trẻ em

NB NH Cambridge Flyers- lesson 19

Giờ học: 20:00 - 21:00 Ngày 23/08/2018

Giáo viên: Precy-Lyn S. dacanay

Học phí: 100,000đ | Miễn phí

Cambridge Flyers- lesson 19

Tiếng Anh cơ bản cho trẻ em

NB NH Cambridge Movers- lesson 23

Giờ học: 20:00 - 21:00 Ngày 27/08/2018

Giáo viên: Precy-Lyn S. dacanay

Học phí: 100,000đ | Miễn phí

Cambridge Movers- lesson 23

Tiếng Anh cơ bản cho trẻ em

NB NH Cambridge Flyers- lesson 20

Giờ học: 20:00 - 21:00 Ngày 30/08/2018

Giáo viên: Precy-Lyn S. dacanay

Học phí: 100,000đ | Miễn phí

Cambridge Flyers- lesson 20

Tiếng Anh cơ bản cho trẻ em