Danh sách lớp học mở


NB NH Cambridge Flyers lesson 8

Giờ học: 20:00 - 21:00 Ngày 24/05/2018

Giáo viên: Precy-Lyn S. dacanay

Học phí: 100,000đ | Miễn phí

Tiếng Anh cơ bản cho trẻ em

NB NH Cambridge Movers- lesson 10

Giờ học: 20:00 - 21:00 Ngày 28/05/2018

Giáo viên: Benjie E. Anisco

Học phí: 50,000đ | Miễn phí

Cambridge Movers- lesson 10

Tiếng Anh cơ bản cho trẻ em

NB NH Cambridge Flyers- lesson 6

Giờ học: 20:00 - 21:00 Ngày 31/05/2018

Giáo viên: Jeruel A. Sison

Học phí: 50,000đ | Miễn phí

Cambridge Flyers- lesson 6

Tiếng Anh cơ bản cho trẻ em

NB NH Cambridge Movers- lesson 11

Giờ học: 20:00 - 21:00 Ngày 04/06/2018

Giáo viên: Precy-Lyn S. dacanay

Học phí: 100,000đ | Miễn phí

Tiếng Anh cơ bản cho trẻ em