Bảy cách diễn đạt tiếng Anh về làm việc nhóm

Apr 20, 2019 Blog

"To bounce ideas off someone" có nghĩa chia sẻ ý tưởng với ai đó để…