Những điều tránh giúp bạn nói tiếng anh lịch sự hơn

May 06, 2019 Blog

Vì sự khác biệt về văn hoá nên có nhiều từ nếu ban dịch “word…

Cách nói ‘Bạn sai rồi’ trong tiếng Anh

Nov 14, 2018 Blog

Cách nói 'Bạn sai rồi' trong tiếng Anh. Làm thế nào để nói với một…