Phân biệt ‘shade’ và ‘shadow’

Nov 19, 2018 Blog

Phân biệt 'shade' và 'shadow'. Hai danh từ cùng được dịch là "bóng" trong tiếng…