So sánh tiếng Anh-Mỹ và tiếng Anh-Anh

Nov 18, 2018 Blog

So sánh tiếng Anh-Mỹ và tiếng Anh-Anh. Người Mỹ dùng tư "just, already,yet" trong câu,…