Đã là bạn, suốt đời vẫn là bạn…

Mar 30, 2019 Góc nhỏ Jerry

“Có một loại tình bạn, cho dù mỗi người đều có cuộc sống riêng của…