Những từ vựng được dùng nhiều với nghĩa bóng

Nov 20, 2018 Blog

Những từ vựng được dùng nhiều với nghĩa bóng. "Hot" bên cạnh nghĩa "nhiệt độ…