OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giáo trình luyện đọc về nhiều chủ đề đa dạng trong cuộc sống - dành cho học sinh lớp 6 - lớp 8

Nội dung khóa học

Unit 1

3.1 How we make Products P1

30 phút

Unit 2

3.1 How we make Products P2

30 phút

Unit 3

3.1 How we make Products P3

30 phút

Unit 4

3.1 How we make Products P4

30 phút

Unit 5

3.1 How we make Products P5

30 phút

Unit 6

3.1 How we make Products P6

30 phút

Unit 7

3.2. Sound and Music P1

30 phút

Unit 8

3.2. Sound and Music P2

30 phút

Unit 9

3.2. Sound and Music P3

30 phút

Unit 10

3.2. Sound and Music P4

30 phút

Unit 11

3.2. Sound and Music P5

30 phút

Unit 12

3.2. Sound and Music P6

30 phút

Unit 13

3.3. Super Structures P1

30 phút

Unit 14

3.3. Super Structures P2

30 phút

Unit 15

3.3. Super Structures P3

30 phút

Unit 16

3.3. Super Structures P4

30 phút

Unit 17

3.3. Super Structures P5

30 phút

Unit 18

3.3. Super Structures P6

30 phút

Unit 19

3.4. Your five senses P1

30 phút

Unit 20

3.4. Your five senses P2

30 phút

Unit 21

3.4. Your five senses P3

30 phút

Unit 22

3.4. Your five senses P4

30 phút

Unit 23

3.4. Your five senses P5

30 phút

Unit 24

3.4. Your five senses P6

30 phút

Unit 25

3.5. Amazing minibeast P1

30 phút

Unit 26

3.5. Amazing minibeast P2

30 phút

Unit 27

3.5. Amazing minibeast P3

30 phút

Unit 28

3.5. Amazing minibeast P4

30 phút

Unit 29

3.5. Amazing minibeast P5

30 phút

Unit 30

3.5. Amazing minibeast P6

30 phút

Unit 31

3.6. Animals in the Air P1

30 phút

Unit 32

3.6. Animals in the Air P2

30 phút

Unit 33

3.6. Animals in the Air P3

30 phút

Unit 34

3.6. Animals in the Air P4

30 phút

Unit 35

3.6. Animals in the Air P5

30 phút

Unit 36

3.6. Animals in the Air P6

30 phút

Unit 37

3.7. Life in the rain forests P1

30 phút

Unit 38

3.7. Life in the rain forests P2

30 phút

Unit 39

3.7. Life in the rain forests P3

30 phút

Unit 40

3.7. Life in the rain forests P4

30 phút

Unit 41

3.7. Life in the rain forests P5

30 phút

Unit 42

3.7. Life in the rain forests P6

30 phút

Unit 43

3.8. Wonderful Water P1

30 phút

Unit 44

3.8. Wonderful Water P2

30 phút

Unit 45

3.8. Wonderful Water P3

30 phút

Unit 46

3.8. Wonderful Water P4

30 phút

Unit 47

3.8. Wonderful Water P5

30 phút

Unit 48

3.8. Wonderful Water P6

30 phút

Unit 49

3.9. Festivals P1

30 phút

Unit 50

3.9. Festivals P2

30 phút

Unit 51

3.9. Festivals P3

30 phút

Unit 52

3.9. Festivals P4

30 phút

Unit 53

3.9. Festivals P5

30 phút

Unit 54

3.10. Free Time P1

30 phút

Unit 55

3.10. Free Time P2

30 phút

Unit 56

3.10. Free Time P3

30 phút

Unit 57

3.10. Free Time P4

30 phút

Unit 58

3.10. Free Time P5

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!