DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Daily conversation with interesting topics

Nội dung khóa học

Unit 1

01. Hobbies

30 phút

Unit 2

01. Hobbies - Review and Correct Homework

30 phút

Unit 3

02. Family

30 phút

Unit 4

02. Family - Review and Correct Homework

30 phút

Unit 5

03. School

30 phút

Unit 6

03. School - Review and Correct Homework

30 phút

Unit 7

04. Pets

30 phút

Unit 8

04. Pets - Review and Correct Homework

30 phút

Unit 9

05. Food

30 phút

Unit 10

05. Food - Review and correct homework

30 phút

Unit 11

06. Work

30 phút

Unit 12

06. Work - Review and correct homework

30 phút

Unit 13

07. Friends

30 phút

Unit 14

07. Friends - Review and correct Homework

30 phút

Unit 15

08. Favorites

30 phút

Unit 16

08. Favorites - Review and correct homework

30 phút

Unit 17

09. Money

30 phút

Unit 18

09. Money - Review and correct homework

30 phút

Unit 19

10. Weather

30 phút

Unit 20

10. Weather- Review and correct Homework

30 phút

Unit 21

11. Internet

30 phút

Unit 22

11. Internet - Review and correct Homework

30 phút

Unit 23

12. Transport

30 phút

Unit 24

12. Transport - Review and correct Homework

30 phút

Unit 25

13. Smartphones

30 phút

Unit 26

13. Smartphones - Review and correct Homework

30 phút

Unit 27

14. TV

30 phút

Unit 28

14. TV - Review and correct homework

30 phút

Unit 29

15. Reading

30 phút

Unit 30

15. Reading - Review and correct homework

30 phút

Unit 31

16. Groceries

30 phút

Unit 32

16. Groceries - Review and correct homework

30 phút

Unit 33

Mid-Term Speaking Test

30 phút

Unit 34

17. Music

30 phút

Unit 35

17. Music - Review and correct homework

30 phút

Unit 36

18. Restaurant

30 phút

Unit 37

18. Restaurant - Review and correct homework

30 phút

Unit 38

19. Sports

30 phút

Unit 39

19. Sports - Review and correct homework

30 phút

Unit 40

20. Movies

30 phút

Unit 41

20. Movies - Review and correct homework

30 phút

Unit 42

21. Exercise

30 phút

Unit 43

21. Exercise - Review and correct homework

30 phút

Unit 44

22. Drinking

30 phút

Unit 45

22. Drinking - Review and correct homework

30 phút

Unit 46

23. Shopping

30 phút

Unit 47

23. Shopping - Review and correct homework

30 phút

Unit 48

24. Cooking

30 phút

Unit 49

24. Cooking - Review and correct homework

30 phút

Unit 50

25. Personality

30 phút

Unit 51

25. Personality - Review and correct homework

30 phút

Unit 52

26. Vacation

30 phút

Unit 53

26. Vacation - Review and correct homework

30 phút

Unit 54

27. Flights

30 phút

Unit 55

27. Flights - Review and correct homework

30 phút

Unit 56

28. Hotels

30 phút

Unit 57

28. Hotels - Review and correct homework

30 phút

Unit 58

29. Theme Parks

30 phút

Unit 59

29. Theme Parks - Review and correct homework

30 phút

Unit 60

30. Nature

30 phút

Unit 61

30. Nature - Review and correct homework

30 phút

Unit 62

Final Speaking Test

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!