FAMILY AND FRIENDS 1

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giáo trình tiếng Anh Trẻ em chuẩn mực của Đại học Oxford (UK). Dành cho trẻ em 6-12 tuổi. Cấp độ 1

Nội dung khóa học

Unit 1

FF1_1 What's this (Lesson 1)

30 phút

Unit 2

FF1_1 What's this (Lesson 2)

30 phút

Unit 3

FF1_2 Playtime (Lesson 3)

30 phút

Unit 4

FF1_2 Playtime (Lesson 4)

30 phút

Unit 5

FF1_3 This is my nose (Lesson 5)

30 phút

Unit 6

FF1_3 This is my nose (Lesson 6)

30 phút

Unit 7

FF1_Review1 (Lesson 7)

30 phút

Unit 8

FF1_4 He's a hero (Lesson 8)

30 phút

Unit 9

FF1_4 He's a hero (Lesson 9)

30 phút

Unit 10

FF1_5 Where's the ball (Lesson 10)

30 phút

Unit 11

FF1_5 Where's the ball (Lesson 11)

30 phút

Unit 12

FF1_6 Billy's teddy (Lesson 12)

30 phút

Unit 13

FF1_6 Billy's teddy (Lesson 13)

30 phút

Unit 14

FF1_Review2 (Lesson 14)

30 phút

Unit 15

FF1_7 Are these his trousers (Lesson 15)

30 phút

Unit 16

FF1_7 Are these his trousers (Lesson 16)

30 phút

Unit 17

FF1_8 Where's Grandma (Lesson 17)

30 phút

Unit 18

FF1_8 Where's Grandma (Lesson 18)

30 phút

Unit 19

FF1_Mid Term Speaking Test (Lesson 19)

30 phút

Unit 20

FF1_9 Lunchtime (Lesson 20)

30 phút

Unit 21

FF1_9 Lunchtime (Lesson 21)

30 phút

Unit 22

FF1_Review3 (Lesson 22)

30 phút

Unit 23

FF1_10 A new friend (Lesson 23)

30 phút

Unit 24

FF1_10 A new friend (Lesson 24)

30 phút

Unit 25

FF1_11 I like monkeys (Lesson 25)

30 phút

Unit 26

FF1_11 I like monkeys (Lesson 26)

30 phút

Unit 27

FF1_12 Dinnertime (Lesson 27)

30 phút

Unit 28

FF1_12 Dinnertime (Lesson 28)

30 phút

Unit 29

FF1_Review4 (Lesson 29)

30 phút

Unit 30

FF1_13 Tidy up (Lesson 30)

30 phút

Unit 31

FF1_13 Tidy up (Lesson 31)

30 phút

Unit 32

FF1_14 Action Boy can run (Lesson 32)

30 phút

Unit 33

FF1_14 Action Boy can run (Lesson 33)

30 phút

Unit 34

FF1_15 Let's play ball (Lesson 34)

30 phút

Unit 35

FF1_15 Let's play ball (Lesson 35)

30 phút

Unit 36

FF1_Review5 (Lesson 36)

30 phút

Unit 37

FF1_Grammar reference (Lesson 37)

30 phút

Unit 38

TEST OF FAMILY AND FRIENDS 1 (Lesson 38)

30 phút

Unit 39

FF1_Final Speaking Test (Lesson 39)

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!